Функция Year

Връща годината по зададено серийно число на дата, генерирано от функцията DateSerial или DateValue.

Синтаксис:


Year (Number)

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Number: числов израз – серийно число на дата, за която желаете да изчислите годината.

Тази функция е противоположна на DateSerial и връща годината по зададено серийно число на дата. Например изразът


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

връща стойността 1994.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now), 64, "Текуща година"
End Sub

Моля, подкрепете ни!