Функция DateSerial

Връща стойност от тип Date за зададена година, месец и ден.

Синтаксис:


DateSerial (Year, Month, Day)

Резултат:

Дата

Параметри:

Year: целочислен израз, означаващ година. Стойностите между 0 и 99 се тълкуват като годините от 1900 до 1999. За години извън този диапазон трябва да зададете и четирите цифри.

Month: целочислен израз, задаващ месеца от указаната година. Допустимите стойности са от 1 до 12.

Day: целочислен израз, означаващ деня от указания месец. Допустимите стойности са от 1 до 31. Не се връща грешка, ако въведете несъществуващ ден за месец, по-къс от 31 дни.

Функцията DateSerial връща броя дни между 30 декември 1899 г. и дадената дата. С помощта на тази функция можете да пресметнете разликата между две дати.

Функцията DateSerial връща стойности от тип Variant с VarType 7 (Date). Вътрешно стойността се съхранява като стойност от тип Double, например ако дадената дата е 1.1.1900 г., върнатата стойност е 2. Отрицателните стойности съответстват на дати преди 30 декември 1899 г. (без нея самата).

Ако е зададена дата извън допустимия диапазон, LibreOffice Basic показва съобщение за грешка.

Докато DateValue очаква низ, съдържащ датата, функцията DateSerial приема като параметри отделни числови изрази за година, месец и ден.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   MsgBox lDate ' връща 23476
   MsgBox sDate ' връща 04/09/1964
 End Sub

Моля, подкрепете ни!