Оператор SetAttr

Променя атрибутите на зададен файл.

Синтаксис:


SetAttr PathName As String, Attributes As Integer

Параметри:

FileName: име на файла, за който се задават атрибути, включително пътя. Ако не въведете път, SetAttr търси файла в текущата директория. Пътят може да е във вид на URL.

Attributes: комбинация от битове, задаваща атрибутите, които искате да добавите или премахнете:

Наименувана константа

Стойност

Дефиниция

ATTR_NORMAL

0

Нормални файлове.

ATTR_READONLY

1

Файлове само за четене.

ATTR_HIDDEN

2

Скрит файл.


Можете да зададете няколко атрибута, комбинирайки съответните стойности с логическа операция OR.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

53 Файлът не е намерен

70 Отказан достъп

Пример:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler ' Местоназначение за обработка на грешки
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Моля, подкрепете ни!