Оператор MkDir

Диаграма на оператора MkDir

Създава нова директория върху носител на данни.

Синтаксис:


MkDir path

Параметри:

path: низов израз, задаващ името и пътя на създаваната директория. Може да бъде във вид на URL.

Ако пътят не е определен, директорията се създава в текущата директория.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

76 Пътят не е намерен

Пример:


Sub ExampleFileIO
' Пример за функциите за управление на файлове
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 As String ="Test"
Const sFile2 As String = "Copied.tmp"
Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1, 16) = "" Then ' Съществува ли директорията?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile, 0, "Създаване на директория"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()), 0, "Текуща директория"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime(sFile), 0, "Час на създаване"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileLen(sFile), 0, "Дължина на файла"
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr(sFile), 0, "Атрибути на файла"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Преименуване в същата директория
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr(sFile, 0) 'Изтриваме всички атрибути
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr(sFile), 0, "Нови атрибути на файла"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Преобразува системен път в URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' Двоеточие в DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Моля, подкрепете ни!