Функция FileDateTime

Връща низ, който съдържа датата и часа на създаване или последна промяна на даден файл.

Синтаксис:


FileDateTime (Text As String)

Параметри:

Text: низов израз, който еднозначно посочва файл (без заместващи знаци). Можете да зададете пътя във вид на URL.

Тази функция определя точния час на създаване или последна промяна на файл и го връща във формат „ММ.ДД.ГГГГ ЧЧ.ММ.СС“.

Локалът, използван за форматиране на числа, дати и парични суми в LibreOffice Basic, може да се задава в - Езици и локали - Общи. Във форматиращите кодове на Basic десетичната точка (.) винаги се използва като заместител за дробния разделител от локала и се замества автоматично със съответния знак.

Същото важи за настройките за формат на дата, час и валута от локала. Кодът на формат в Basic ще бъде интерпретиран и изписан според настройките на локала.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Моля, подкрепете ни!