Функция FileAttr

Връща режима за достъп или номера за достъп до файл, отворен с оператора Open. Номерът за достъп до файл зависи от операционната система (OSH = Operating System Handle, манипулатор на операционната система).

Икона Бележка

Ако работите с 32-битова операционна система, не можете да определите номера за достъп до файл с функцията FileAttr.


Виж също: Open

Синтаксис:


 FileAttr (Channel As Integer, Attributes As Integer)

Резултат:

Integer

Параметри:

Channel: номерът на файла, отворен с оператора Open.

Attributes: целочислен израз, указващ типа на търсената информация. Възможни са следните стойности:

1: FileAttr намира режима на достъп до файла.

2: FileAttr връща номера за достъп до файла от операционната система.

Ако зададете на параметъра за атрибут стойност 1, важат следните стойности на резултата:

1 – INPUT (файлът е отворен за четене)

2 – OUTPUT (файлът е отворен за записване)

4 – RANDOM (файлът е отворен за произволен достъп)

8 – APPEND (файлът е отворен за добавяне)

32 – BINARY (файлът е отворен в двоичен режим).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

52 Лошо име или номер на файл

Пример:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Това е ред с текст"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Режим на достъп"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "Атрибути на файла"
  Close #iNumber
End Sub

Моля, подкрепете ни!