Оператор Input#

Чете данни от отворен файл с последователен достъп.

Синтаксис:

Диаграма на оператора Input


Input #fileNum {,|;} var1 [, var2 [, ...]]

Параметри:

fileNum: номерът на файла, съдържащ данните, които искате да бъдат прочетени. Файлът трябва да е отворен с оператора Open и ключовата дума INPUT.

var: числова или низова променлива, на която се присвояват прочетените от файла стойности.

Операторът Input# чете числови стойности или низове от отворен файл и присвоява данните на една или няколко променливи. Числовите променливи се четат до срещане на знак за връщане на каретката (Asc=13), нов ред (Asc=10), интервал или запетая. Низовите променливи се четат до първия знак за връщане на каретката (Asc=13), нов ред (Asc=10) или запетая.

Данните и типовете им в отворения файл трябва да следват в същия ред като променливите, подадени като параметър „var“. Ако присвоите нечислова стойност на числова променлива, „var“ получава стойност 0.

Записи, разделени със запетая, не могат да бъдат присвоени на низова променлива. Кавичките (") във файла също се пропускат. Ако искате тези знаци да бъдат прочетени от файла, използвайте оператора Line Input#, за да четете ред по ред от чисти текстови файлове (файлове, съдържащи само печатаеми знаци).

Ако по време на четенето на елемент от данните бъде достигнат краят на файла, възниква грешка и процесът се прекратява.

Пример:


Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iCount As Integer, sFileName As String
  Dim sName As String, sValue As Integer
  sFileName = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iCount = Freefile
  ' Записваме данни във файл (които после ще прочетем с Input)
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
  ' Четене на файл с данни чрез Input
  iCount = Freefile
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Моля, подкрепете ни!