Оператор Get

Прочита в променлива запис от файл с произволен достъп или последователност от байтове от двоичен файл.

Виж също: оператор PUT

Синтаксис:

Диаграма на оператора Get


Get [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Параметри:

fileNum: целочислен израз, който определя номера на файла.

recordNum: за файлове, отворени в режим Random, recordNum е номерът на записа, който искате да прочетете.

За файлове, отворени в режим Binary, filePos е позицията във файла на байта, от който започва четенето.

Ако параметрите recordNum и filePos бъдат пропуснати, ще се използва текущата позиция или текущият запис от файла.

variable: име на променливата, чиято стойност ще бъде прочетена. Можете да изберете всякакъв тип променлива, освен обект.

Пример:

Моля, подкрепете ни!