Функция FreeFile

Връща следващия достъпен файлов номер за отваряне на файл. Използвайте тази функция, за да отворите файл с файлов номер, който не е в употреба от друг отворен в момента файл.

Синтаксис:


FreeFile

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Тази функция може да бъде използвана само непосредствено преди оператор Open. FreeFile връща следващия достъпен файлов номер, но не го резервира.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

67 Твърде много файлове

Пример:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Първият ред с текст"
  Print #iNumber, "Още един ред с текст"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Моля, подкрепете ни!