Оператор Close

Затваря зададен файл, който е бил отворен с оператора Open.

Синтаксис:

Диаграма на оператора Close


Close [[#]fileNum [, [#]fileNum2 [,...]]]

Параметри:

fileNum: целочислен израз, който задава номера на канала за данни, отворен с оператора Open.

Пример:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Това е ред с текст"
  Print #iNumber, "Това е още един ред с текст"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Моля, подкрепете ни!