Функция RGB

Връща целочислена стойност на цвят от тип Long, съставена от червен, зелен и син компонент.

Синтаксис:


RGB (Red, Green, Blue – червено, зелено, синьо)

Резултат:

Long

Параметри:

red: целочислен израз, представящ червения компонент (0 – 255) на съставния цвят.

green: целочислен израз, представящ зеления компонент (0 – 255) на съставния цвят.

blue: целочислен израз, представящ синия компонент (0 – 255) на съставния цвят.

Резултатната стойност от тип Long се изчислява по следната формула:
Резултат = червено × 65 536 + зелено × 256 + синьо.

warning

В режим на съвместимост с VBA (Option VBASupport 1) стойността от тип Long се изчислява като
Резултат = червено + зелено × 256 + синьо × 65 536.
Вижте Функция RGB [VBA].


tip

Диалогът за избор на цвят помага за изчисляване на червения, зеления и синия компонент на композитен цвят. Диалоговият прозорец за избор на цвят се показва, когато сменяте цвета на текста и изберете Цвят по избор.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Цветът " & lVar & " съдържа:" & Chr(13) &_
    "червено= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "зелено= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "синьо= " & Blue(lVar) & Chr(13), 64, "Цветове"
End Sub

Моля, подкрепете ни!