Функция Blue

Връща синия компонент от зададения код на композитен цвят.

Синтаксис:


Blue (Color As Long)

Резултат:

Integer

Параметри:

Color: целочислен израз от тип Long, задаващ код на композитен цвят, за който да се намери синият компонент.

warning

В режим на съвместимост с VBA (Option VBASupport 1) функцията Blue() е несъвместима с цветовете на VBA, когато се предава цветът от предишно извикване на функцията RGB [VBA].


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

tip

В диалога за избор на цвят се задават червеният, зеленият и синият компонент на кода на композитен цвят, както и шестнадесетичното му представяне. Диалоговият прозорец за избор на цвят се показва, когато сменяте цвета на текста и изберете Цвят по избор.


Пример:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Цветът " & lVar & " съдържа:" & Chr(13) &_
    "червено= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "зелено= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "синьо= " & Blue(lVar) & Chr(13), 64, "Цветове"
End Sub

Моля, подкрепете ни!