Оператор Print#

Извежда зададените низове или числови изрази на екрана или във файл с последователен достъп.

tip

Операторът Put# служи за записване на данни в двоичен файл или файл с произволен достъп. Операторът Write# служи за записване на данни в текстов файл с последователен достъп със знаци разделители.


Синтаксис:

Синтаксис на Print


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Параметри:

filenum: числов израз, задаващ номера на файл, който е получен от оператора Open за съответния файл.

expression: числов или низов израз, чиято стойност да бъде отпечатана. Можете да разделите няколко израза с точки и запетаи. Ако ги разделите със запетаи, стойностите ще бъдат подравнени по следващия табулатор. Табулаторите не могат да се настройват.

number: броят интервали, които да бъдат вмъкнати от функцията Spc.

pos: до указаната позиция се вмъкват интервали.

Ако след последния израз за отпечатване има точка и запетая или запетая, LibreOffice Basic запазва текста във вътрешен буфер и продължава изпълнението на програмата, без да печата. Когато бъде срещнат друг оператор Print, без точка и запетая или запетая в края, всичкият текст за отпечатване се отпечатва наведнъж.

Положителните числови стойности се отпечатват с водещ интервал. Отрицателните стойности се отпечатват с водещ знак минус. Ако стойностите с плаваща запетая не попадат в определен интервал, те се отпечатват в експоненциален запис.

Ако изразът за отпечатване надхвърля определена дължина, автоматично ще се пренесе на нов ред.

Икона Бележка

Можете да вмъкнете между аргументите функцията Tab, заградена с точки и запетаи, за да подравните изхода към определена позиция, или да използвате функцията Spc, за да вмъкнете зададен брой интервали.


Пример:

Моля, подкрепете ни!