Функция MsgBox

Показва диалогов прозорец със съобщение и връща стойност.

Синтаксис:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Параметри:

prompt: израз – низ, показван като като съобщение в диалоговия прозорец. За преминаване на нов ред може да се използва Chr$(13).

title: израз от тип низ, показван в заглавната лента на диалоговия прозорец. Ако бъде пропуснат, в заглавната лента се изписва името на съответното приложение.

buttons: произволен израз от тип цяло число, който задава типа на диалоговия прозорец, броя и вида на показваните бутони и вида на иконата. buttons представлява комбинация от битови маски, т.е. от елементи, които могат да бъдат включени чрез прибавяне на съответните им стойности:

Наименувана константа

Целочислена стойност

Дефиниция

MB_OK

0

Показва се само бутон „OK“.

MB_OKCANCEL

1

Показват се бутони „OK“ и „Отказ“.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Показват се бутони „Прекратяване“, „Повторен опит“ и „Игнориране“.

MB_YESNOCANCEL

3

Показват се бутони „Да“, „Не“ и „Отказ“.

MB_YESNO

4

Показват се бутони „Да“ и „Не“.

MB_RETRYCANCEL

5

Показват се бутони „Повторен опит“ и „Отказ“.

MB_ICONSTOP

16

В диалоговия прозорец се показва икона „Стоп“.

MB_ICONQUESTION

32

В диалоговия прозорец се показва икона „Въпрос“.

MB_ICONEXCLAMATION

48

В диалоговия прозорец се показва икона „Удивителна“.

MB_ICONINFORMATION

64

В диалоговия прозорец се показва икона „Информация“.

128

Първият бутон в диалоговия прозорец е подразбиран.

MB_DEFBUTTON2

256

Вторият бутон в диалоговия прозорец е подразбиран.

MB_DEFBUTTON3

512

Третият бутон в диалоговия прозорец е подразбиран.


Резултат:

Integer

Наименувана константа

Целочислена стойност

Дефиниция

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Отказ

IDABORT

3

Прекратяване

IDRETRY

4

Повторен опит

IDIGNORE

5

Игнориране

IDYES

6

Да

IDNO

7

Не


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Лас Вегас")
 sVar = MsgBox("Лас Вегас", 1)
 sVar = MsgBox("Лас Вегас", 256 + 16 + 2, "Заглавие на диалога")
 sVar = MsgBox("Лас Вегас", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Заглавие на диалога")
End Sub

Моля, подкрепете ни!