Библиотечни функции

В този раздел са описани библиотечните функции на LibreOffice Basic.

Константи на Basic

Константи, използвани в програмите на Basic

Променливи

Следващите оператори и функции са за работа с променливи. Чрез тях можете да декларирате или дефинирате променливи, да преобразувате стойности от един тип в друг и да намирате типа на променлива.

Логически операции

LibreOffice Basic поддържа изброените по-долу логически операции.

Операции за сравняване

Операциите за сравняване сравняват два израза. Резултатът се връща като булев израз, който определя дали сравнението е True (-1) или False (0).

Низове

Следващите функции и оператори обработват и връщат низове.

Функции за дати и часове

Чрез описаните тук опертори и функции можете да извършвате изчисления с дати и часове.

Математически операции

Следните математически операции се поддържат в LibreOffice Basic.

Числови функции

Следват числовите функции за извършване на изчисления. Математическите и булевите (логически) операции са описани в отделен раздел. Функциите се различават от операциите по това, че приемат аргументи и връщат резултат, а операциите формират резултата чрез комбиниране на два числови израза.

Входно-изходни функции за екрана

В този раздел са описани функциите за показване на диалогови прозорци за въвеждане и извеждане на стойности.

Входно-изходни функции за файлове

Входно-изходните функции за файлове служат за създаване и управление на дефинирани от потребителя файлове с данни.

Управление на изпълнението на програмата

Следващите оператори управляват изпълнението на програмата.

Функции за обработка на грешки

Чрез следващите оператори и функции можете да задавате как LibreOffice Basic да реагира на грешки по време на изпълнение.

Други команди

Това е списък на функциите и операторите, които не са включени в останалите категории.

Моля, подкрепете ни!