SFDocuments.Base service

Услугата Base предоставя методи и свойства за управление и работа с документи на LibreOffice Base.

Тази услуга е тясно свързана с услугата Document, която предоставя общи методи за работа с документи на LibreOffice, включително такива на Base. Следователно услугата Base разширява Document и предлага допълнителни методи, специфични за документите на Base, като позволява на потребителите:

tip

Вижте услугата услугата Document, за да научите повече за методите и свойствата, чрез които се управляват документи на LibreOffice.


Извикване на услугата

Преди да използвате услугата Base, библиотеката ScriptForge трябва да бъде заредена или импортирана:

note

• Макросите на Basic изискват зареждане на библиотеката ScriptForge чрез следния оператор:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Скриптовете на Python изискват импортиране от модула scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


В Basic

Услугата Base може да бъде извикана по няколко начина. Долният програмен откъс използва метода CreateBaseDocument от услугата UI, за да създаде нов файл на Base.

Обърнете внимание, че във всички примери обектът oDoc е екземпляр на услугата Base.


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.CreateBaseDocument("C:\Documents\MyFile.odb")
 

Екземпляр на услугата Base може да бъде създаден и чрез отваряне на съществуващ файл на Base, както е показано по-долу:


  Set oDoc = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\MyFile.odb")
 

Ако вече има отворен документ на Base, е възможно директно да се създаде екземпляр на услугата Base:


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "MyFile.odb")
 
В Python

Примерите по-горе могат да бъдат преведени на Python както следва:


  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Documents\MyFile.odb")
 

  doc = ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\MyFile.odb")
 

  doc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "MyFile.odb")
 
note

Употребата на подниза "SFDocuments." в предишния пример не е задължителна.


Списък с методи на услугата Base

CloseFormDocument
FormDocuments
Forms
GetDatabase

IsLoaded
OpenFormDocument
OpenQuery
OpenTable

PrintOut
SetPrinterCloseFormDocument

Затваря дадения документ с формуляри. Връща True, ако затварянето е успешно.

warning

The method CloseFormDocument is deprecated since LibreOffice 7.6. Although it is still available, it may be removed from the Base service in a future release. Use the CloseDocument method from the FormDocument service instead.


Синтаксис:

svc.CloseFormDocument(formdocument: str): bool

Параметри:

formdocument: името на обекта от типа FormDocument, който да бъде затворен, като чувствителен към регистъра низ.

Пример:

Ако документите са организирани в папки, е необходимо да се включи името на папката, за да се укаже кой документ да бъде отворен, както е показано в следващите примери:

В Basic

  oDoc.CloseFormDocument("Folder1/myFormDocument")
 
В Python

  doc.CloseFormDocument('Folder1/myFormDocument')
 

FormDocuments

Връща масив с пълните имена (път/име) на всички документи с формуляри в документа на Base като индексиран от нула обект Array от низове.

Синтаксис:

svc.FormDocuments(): str[0..*]

Пример:

Програмният откъс по-долу отпечатва имената на всички документи с формуляри в текущия документ на Base.

В Basic

  Dim oDoc as Object, myForms as Object, formName as String
  Set oDoc = CreateScriptService("Document", ThisDataBaseDocument)
  Set myForms = oDoc.FormDocuments()
  For Each formName In myForms
    MsgBox formName
  Next formName
 
В Python

  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Document", bas.ThisDataBaseDocument)
  myForms = doc.FormDocuments()
  for formName in myForms:
    bas.MsgBox(formName)
 
tip

За да научите повече за документите с формуляри, вижте помощната страница на услугата Form.


Forms

В зависимост от подадените параметри, този метод връща:

warning

The method Forms is deprecated since LibreOffice 7.6. Although it is still available, it may be removed from the Base service in a future release. Use the Forms method from the FormDocument service instead.


Синтаксис:

svc.Forms(formdocument: str): str[0..*]

svc.Forms(formdocument: str, form: str = ''): svc

svc.Forms(formdocument: str, form: int): svc

Параметри:

formdocument: името на валиден документ с формуляри като чувствителен към регистъра низ.

form: името или индексът на формуляр, съхраняван в документа с формуляри. Ако този аргумент отсъства, методът ще върне списък с имената на всички формуляри, налични в документа с формуляри.

note

Макар че е възможно за посочване на формуляри да се използват индексни номера, това се препоръчва само когато в документа с формуляри има един единствен формуляр. Ако има два или повече формуляра, за предпочитане е вместо това да се използва името на формуляра.


Пример:

Първият ред на следващия пример връща списък на всички формуляри в документа с формуляри "myFormDocument". Вторият ред връща екземпляр на услугата Form, който представя формуляра "myForm".

В Basic

  Dim formsList as Object : formsList = oDoc.Forms("myFormDocument")
  Dim oForm as Object : oForm = oDoc.Forms("myFormDocument", "myForm")
 
В Python

  formsList = doc.Forms("myFormDocument")
  form = doc.Forms("myFormDocument", "myForm")
 

GetDatabase

Връща екземпляр на услугата Database, която позволява изпълняване на команди на SQL върху базата от данни, дефинирана и/или съхранявана в текущия документ на Base.

Синтаксис:

svc.GetDatabase(user: str = '', password: str = ''): svc

Параметри:

user, password: незадължителни параметри за влизане – низове. Подразбираната стойност и за двата параметъра е празен низ "".

Пример:

В Basic

  Dim myDoc As Object, myDatabase As Object, ui As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set myDoc = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\myDb.odb")
  ' Потребителят (user) и паролата (password) се подават по-долу, ако е необходимо.
  Set myDatabase = myDoc.GetDatabase()
  '  ... Изпълняване на заявки, оператори на SQL, ...
  myDatabase.CloseDatabase()
  myDoc.CloseDocument()
 
В Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  myDoc = ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\myDb.odb")
  myDatabase = myDoc.GetDatabase()
  #  ... Изпълняване на заявки, оператори на SQL, ...
  myDatabase.CloseDatabase()
  myDoc.CloseDocument()
 

IsLoaded

Връща True, ако указаният документ с формуляри FormDocument е отворен в момента.

Синтаксис:

svc.IsLoaded(formdocument: str): bool

Параметри:

formdocument: името на обекта от типа FormDocument, който да бъде проверен, като чувствителен към регистъра низ.

Пример:

В Basic

  If Not oDoc.IsLoaded("myFormDocument") Then
    oDoc.OpenFormDocument("myFormDocument")
  End If
 
В Python

  if not doc.IsLoaded("myFormDocument"):
    doc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

OpenFormDocument

Opens the specified FormDocument either in normal or in design mode. This method returns a FormDocument service instance corresponding to the specified form document.

If the form document is already open, it is activated without changing its mode.

If the specified form document does not exist, then Nothing is returned.

Синтаксис:

svc.OpenFormDocument(formdocument: str, designmode: bool = False): svc

Параметри:

formDocument: името на обекта от типа FormDocument, който да бъде отворен, като чувствителен към регистъра низ.

designmode: ако този аргумент е True, обектът FormDocument ще бъде отворен в режим на проектиране.

Пример:

В Basic

Повечето документи с формуляри се съхраняват в корена на документа на Base и могат да бъдат отворени просто чрез използване на имената им, както в долния пример:


  Dim oFormDoc As Object
  oFormDoc = oDoc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

Ако документите с формуляри са организирани в папки, става необходимо да се включи името на папката, за да се укаже кой документ с формуляри да бъде отворен, както е илюстрирано в следващия пример:


  oFormDoc = oDoc.OpenFormDocument("myFolder/myFormDocument")
 
В Python

  formDoc = doc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

  formDoc = doc.OpenFormDocument("myFolder/myFormDocument")
 

OpenQuery

Отваря прозореца „Изглед с данни“ на указаната заявка и връща екземпляр на услугата Datasheet.

Заявката може да бъде отворена в нормален режим или в режим на проектиране.

Ако заявката вече е отворена, прозорецът ѝ „Изглед с данни“ ще бъде активиран.

note

Затварянето на документ на Base предизвиква затваряне и на прозореца „Изглед с данни“.


Синтаксис:

svc.OpenQuery(queryname: str, designmode: bool = False): obj

Параметри:

queryname: името на съществуваща заявка като низ, малките и главните букви се различават.

designmode: ако този аргумент е True, заявката се отваря в режим на проектиране. В противен случай се отваря в нормален режим (подразбира се False).

Пример:

В Basic

   oDoc.OpenQuery("MyQuery", DesignMode := True)
  
В Python

   doc.OpenQuery("MyQuery", designmode=True)
  

OpenTable

Отваря прозореца „Изглед с данни“ на указаната таблица и връща екземпляр на услугата Datasheet.

Таблицата може да бъде отворена в нормален режим или в режим на проектиране.

Ако таблицата вече е отворена, прозорецът ѝ „Изглед с данни“ ще бъде активиран.

note

Затварянето на документ на Base предизвиква затваряне и на прозореца „Изглед с данни“.


Синтаксис:

svc.OpenTable(tablename: str, designmode: bool = False): obj

Параметри:

tablename: името на съществуваща таблица като низ, малките и главните букви се различават.

designmode: ако този аргумент е True, таблицата се отваря в режим на проектиране. В противен случай се отваря в нормален режим (подразбира се False).

Пример:

В Basic

   oDoc.OpenTable("MyTable", DesignMode = False)
  
В Python

   doc.OpenTable("MyTable", designmode=False)
  

PrintOut

Този метод изпраща съдържанието на дадения документ с формуляри към подразбирания принтер или принтер, определен от метода SetPrinter().

Връща True, ако документът е бил успешно отпечатан.

warning

The method PrintOut is deprecated since LibreOffice 7.6. Although it is still available, it may be removed from the Base service in a future release. Use the PrintOut method from the FormDocument service instead.


Синтаксис:

svc.PrintOut(opt formdocument: str, pages: str = "", copies: num = 1): bool

Параметри:

formdocument: валидно име на документ с формуляри като чувствителен към регистъра низ. Документът с формуляри трябва да е отворен. Той ще бъде активиран от метода.

pages страниците, които да бъдат отпечатани, като низ, както в потребителския интерфейс. Пример: "1-4;10;15-18". Подразбират се всички страници.

copies: броят копия. Подразбира се 1.

Пример:

В Basic

  If oDoc.PrintOut("myForm", "1-4;10;15-18", Copies := 2) Then
    ' ...
  End If
 
В Python

  if doc.PrintOut('myForm', copies=3, pages='45-88'):
    # ...
 

SetPrinter

Задава настройките на принтера за документ с формуляри. Документът трябва да е отворен.

Връща True при успех.

warning

The method SetPrinter is deprecated since LibreOffice 7.6. Although it is still available, it may be removed from the Base service in a future release. Use the SetPrinter method from the Document service instead.


Синтаксис:

svc.SetPrinter(opt formdocument: str, opt printer: str, opt orientation: str, paperformat: str): bool

Параметри:

formdocument: валидно име на документ с формуляри като чувствителен към регистъра низ.

printer: The name of the printer queue where to print to. When absent, the default printer is set.

orientation: Either PORTRAIT or LANDSCAPE. When absent, left unchanged with respect to the printer settings.

paperformat: Specifies the paper format as a string value that can be either A3, A4, A5, LETTER, LEGAL or TABLOID. Left unchanged when absent.

Пример:

В Basic

  oDoc.SetPrinter("myForm", Orientation := "PORTRAIT")
 
В Python

  doc.SetPrinter('myForm', paperformat='TABLOID')
 
warning

В ScriptForge всички подпрограми или идентификатори на Basic с префикс „_“ са запазени за вътрешна употреба. Те не са предназначени за използване в макроси на Basic.


Моля, подкрепете ни!