Услуга SFDocuments.Base

Услугата Base предоставя методи и свойства за управление и работа с документи на LibreOffice Base.

Тази услуга е тясно свързана с услугата Document, която предоставя общи методи за работа с документи на LibreOffice, включително такива на Base. Следователно услугата Base разширява Document и предлага допълнителни методи, специфични за документите на Base, като позволява на потребителите:

note

Тази услуга е налична от LibreOffice 7.2 нататък.


tip

Вижте услугата услугата Document, за да научите повече за методите и свойствата, чрез които се управляват документи на LibreOffice.


Извикване на услугата

В Basic

Услугата Base може да бъде извикана по няколко начина. Долният програмен откъс използва метода CreateBaseDocument от услугата UI, за да създаде нов файл на Base.

Обърнете внимание, че във всички примери обектът oDoc е екземпляр на услугата Base.


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.CreateBaseDocument("C:\Documents\MyFile.odb")
 

Екземпляр на услугата Base може да бъде създаден и чрез отваряне на съществуващ файл на Base, както е показано по-долу:


  Set oDoc = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\MyFile.odb")
 

Ако вече има отворен документ на Base, е възможно директно да се създаде екземпляр на услугата Base:


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "MyFile.odb")
 
В Python

Примерите по-горе могат да бъдат преведени на Python както следва:


  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Documents\MyFile.odb")
 

  doc = ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\MyFile.odb")
 

  doc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "MyFile.odb")
 
note

Употребата на подниза "SFDocuments." в предишния пример не е задължителна.


Списък с методи на услугата Base

FormDocuments
Forms

GetDatabase
IsLoaded

OpenFormDocument


FormDocuments

Връща масив с пълните имена (път/име) на всички документи с формуляри в документа на Base като индексиран от нула обект Array от низове.

Синтаксис:

svc.FormDocuments(): str[0..*]

Пример:

Програмният откъс по-долу отпечатва имената на всички документи с формуляри в текущия документ на Base.

В Basic

  Dim oDoc as Object, myForms as Object, formName as String
  Set oDoc = CreateScriptService("Document", ThisDataBaseDocument)
  Set myForms = oDoc.FormDocuments()
  For Each formName In myForms
    MsgBox formName
  Next formName
 
В Python

  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Document", bas.ThisDataBaseDocument)
  myForms = oDoc.FormDocuments()
  for formName in myForms:
    bas.MsgBox(formName)
 
tip

За да научите повече за документите с формуляри, вижте помощната страница на услугата Form.


Forms

В зависимост от подадените параметри, този метод връща:

Синтаксис:

svc.Forms(formdocument: str): str[0..*]

svc.Forms(formdocument: str, form: str = ''): svc

svc.Forms(formdocument: str, form: int): svc

Параметри:

formdocument: името на валиден документ с формуляри като чувствителен към регистъра низ.

form: името или индексът на формуляр, съхраняван в документа с формуляри. Ако този аргумент отсъства, методът ще върне списък с имената на всички формуляри, налични в документа с формуляри.

note

Макар че е възможно за посочване на формуляри да се използват индексни номера, това се препоръчва само когато в документа с формуляри има един единствен формуляр. Ако има два или повече формуляра, за предпочитане е вместо това да се използва името на формуляра.


Пример:

Първият ред на следващия пример връща списък на всички формуляри в документа с формуляри "myFormDocument". Вторият ред връща екземпляр на услугата Form, който представя формуляра "myForm".

В Basic

  Dim formsList as Object : formsList = oDoc.Forms("myFormDocument")
  Dim oForm as Object : oForm = oDoc.Forms("myFormDocument", "myForm")
 
В Python

  formsList = doc.Forms("myFormDocument")
  form = doc.Forms("myFormDocument", "myForm")
 

GetDatabase

Returns an instance of the Database service that allows the execution of SQL commands on the database defined and/or stored in the current Base document

Синтаксис:

svc.GetDatabase(user: str = '', password: str = ''): svc

Параметри:

user, password: Optional login parameters as strings. The default value for both parameters is an empty string "".

Пример:

В Basic

  Dim myDoc As Object, myDatabase As Object, ui As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set myDoc = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\myDb.odb")
  ' User and password are supplied below, if needed
  Set myDatabase = myDoc.GetDatabase()
  '  ... Run queries, SQL statements, ...
  myDatabase.CloseDatabase()
  myDoc.CloseDocument()
 
В Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  myDoc = ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\myDb.odb")
  myDatabase = myDoc.GetDatabase()
  '  ... Run queries, SQL statements, ...
  myDatabase.CloseDatabase()
  myDoc.CloseDocument()
 

IsLoaded

Returns True if the specified FormDocument is currently open.

Синтаксис:

svc.IsLoaded(formdocument: str): bool

Параметри:

formdocument: The name of a FormDocument to be checked, as a case-sensitive string.

Пример:

В Basic

  If Not oDoc.IsLoaded("myFormDocument") Then
    oDoc.OpenFormDocument("myFormDocument")
  End If
 
В Python

  if not doc.IsLoaded("myFormDocument"):
    doc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

OpenFormDocument

Opens the specified FormDocument either in normal or in design mode.

If the form document is already open, it is activated without changing its mode. The method returns True if the form document could be opened.

Синтаксис:

svc.OpenFormDocument(formdocument: str, designmode: bool = False): bool

Параметри:

formDocument: The name of the FormDocument to be opened, as a case-sensitive string.

designmode: If this argument is True the FormDocument will be opened in design mode.

Пример:

В Basic

Most form documents are stored in the root of the Base document and they can be opened simply using their names, as in the example below:


  oDoc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

If form documents are organized in folders, it becomes necessary to include the folder name to specify the form document to be opened, as illustrated in the following example:


  oDoc.OpenFormDocument("myFolder/myFormDocument")
 
В Python

  doc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

  doc.OpenFormDocument("myFolder/myFormDocument")
 
warning

В ScriptForge всички подпрограми или идентификатори на Basic с префикс „_“ са запазени за вътрешна употреба. Те не са предназначени за използване в макроси на Basic.


Моля, подкрепете ни!