Услуга SFDocuments.Base

Услугата Base предоставя методи и свойства за управление и работа с документи на LibreOffice Base.

Тази услуга е тясно свързана с услугата Document, която предоставя общи методи за работа с документи на LibreOffice, включително такива на Base. Следователно услугата Base разширява Document и предлага допълнителни методи, специфични за документите на Base, като позволява на потребителите:

tip

Вижте услугата услугата Document, за да научите повече за методите и свойствата, чрез които се управляват документи на LibreOffice.


Извикване на услугата

Преди да използвате услугата Base, библиотеката ScriptForge трябва да бъде заредена или импортирана:

note

• Макросите на Basic изискват зареждане на библиотеката ScriptForge чрез следния оператор:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Скриптовете на Python изискват импортиране от модула scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


В Basic

Услугата Base може да бъде извикана по няколко начина. Долният програмен откъс използва метода CreateBaseDocument от услугата UI, за да създаде нов файл на Base.

Обърнете внимание, че във всички примери обектът oDoc е екземпляр на услугата Base.


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.CreateBaseDocument("C:\Documents\MyFile.odb")
 

Екземпляр на услугата Base може да бъде създаден и чрез отваряне на съществуващ файл на Base, както е показано по-долу:


  Set oDoc = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\MyFile.odb")
 

Ако вече има отворен документ на Base, е възможно директно да се създаде екземпляр на услугата Base:


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "MyFile.odb")
 
В Python

Примерите по-горе могат да бъдат преведени на Python както следва:


  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Documents\MyFile.odb")
 

  doc = ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\MyFile.odb")
 

  doc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "MyFile.odb")
 
note

Употребата на подниза "SFDocuments." в предишния пример не е задължителна.


Списък с методи на услугата Base

CloseFormDocument
FormDocuments
Forms

GetDatabase
IsLoaded
OpenFormDocument

PrintOut
SetPrinter


CloseFormDocument

Затваря дадения документ с формуляри. Връща True, ако затварянето е успешно.

Синтаксис:

svc.CloseFormDocument(formdocument: str): bool

Параметри:

formdocument: името на обекта от типа FormDocument, който да бъде затворен, като чувствителен към регистъра низ.

Пример:

Ако документите са организирани в папки, е необходимо да се включи името на папката, за да се укаже кой документ да бъде отворен, както е показано в следващите примери:

В Basic

  oDoc.CloseFormDocument("Folder1/myFormDocument")
 
В Python

  doc.CloseFormDocument('Folder1/myFormDocument')
 

FormDocuments

Връща масив с пълните имена (път/име) на всички документи с формуляри в документа на Base като индексиран от нула обект Array от низове.

Синтаксис:

svc.FormDocuments(): str[0..*]

Пример:

Програмният откъс по-долу отпечатва имената на всички документи с формуляри в текущия документ на Base.

В Basic

  Dim oDoc as Object, myForms as Object, formName as String
  Set oDoc = CreateScriptService("Document", ThisDataBaseDocument)
  Set myForms = oDoc.FormDocuments()
  For Each formName In myForms
    MsgBox formName
  Next formName
 
В Python

  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Document", bas.ThisDataBaseDocument)
  myForms = doc.FormDocuments()
  for formName in myForms:
    bas.MsgBox(formName)
 
tip

За да научите повече за документите с формуляри, вижте помощната страница на услугата Form.


Forms

В зависимост от подадените параметри, този метод връща:

Синтаксис:

svc.Forms(formdocument: str): str[0..*]

svc.Forms(formdocument: str, form: str = ''): svc

svc.Forms(formdocument: str, form: int): svc

Параметри:

formdocument: името на валиден документ с формуляри като чувствителен към регистъра низ.

form: името или индексът на формуляр, съхраняван в документа с формуляри. Ако този аргумент отсъства, методът ще върне списък с имената на всички формуляри, налични в документа с формуляри.

note

Макар че е възможно за посочване на формуляри да се използват индексни номера, това се препоръчва само когато в документа с формуляри има един единствен формуляр. Ако има два или повече формуляра, за предпочитане е вместо това да се използва името на формуляра.


Пример:

Първият ред на следващия пример връща списък на всички формуляри в документа с формуляри "myFormDocument". Вторият ред връща екземпляр на услугата Form, който представя формуляра "myForm".

В Basic

  Dim formsList as Object : formsList = oDoc.Forms("myFormDocument")
  Dim oForm as Object : oForm = oDoc.Forms("myFormDocument", "myForm")
 
В Python

  formsList = doc.Forms("myFormDocument")
  form = doc.Forms("myFormDocument", "myForm")
 

GetDatabase

Връща екземпляр на услугата Database, която позволява изпълняване на команди на SQL върху базата от данни, дефинирана и/или съхранявана в текущия документ на Base.

Синтаксис:

svc.GetDatabase(user: str = '', password: str = ''): svc

Параметри:

user, password: незадължителни параметри за влизане – низове. Подразбираната стойност и за двата параметъра е празен низ "".

Пример:

В Basic

  Dim myDoc As Object, myDatabase As Object, ui As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set myDoc = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\myDb.odb")
  ' Потребителят (user) и паролата (password) се подават по-долу, ако е необходимо.
  Set myDatabase = myDoc.GetDatabase()
  '  ... Изпълняване на заявки, оператори на SQL, ...
  myDatabase.CloseDatabase()
  myDoc.CloseDocument()
 
В Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  myDoc = ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\myDb.odb")
  myDatabase = myDoc.GetDatabase()
  #  ... Изпълняване на заявки, оператори на SQL, ...
  myDatabase.CloseDatabase()
  myDoc.CloseDocument()
 

IsLoaded

Връща True, ако указаният документ с формуляри FormDocument е отворен в момента.

Синтаксис:

svc.IsLoaded(formdocument: str): bool

Параметри:

formdocument: името на обекта от типа FormDocument, който да бъде проверен, като чувствителен към регистъра низ.

Пример:

В Basic

  If Not oDoc.IsLoaded("myFormDocument") Then
    oDoc.OpenFormDocument("myFormDocument")
  End If
 
В Python

  if not doc.IsLoaded("myFormDocument"):
    doc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

OpenFormDocument

Отваря указания обект FormDocument в нормален режим или режим на проектиране.

Ако документът с формуляри е вече отворен, той се активира, без да се сменя режимът му. Методът връща True, ако документът е успешно отворен.

Синтаксис:

svc.OpenFormDocument(formdocument: str, designmode: bool = False): bool

Параметри:

formDocument: името на обекта от типа FormDocument, който да бъде отворен, като чувствителен към регистъра низ.

designmode: ако този аргумент е True, обектът FormDocument ще бъде отворен в режим на проектиране.

Пример:

В Basic

Most form documents are stored in the root of the Base document and they can be opened simply using their names, as in the example below:


  oDoc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

If form documents are organized in folders, it becomes necessary to include the folder name to specify the form document to be opened, as illustrated in the following example:


  oDoc.OpenFormDocument("myFolder/myFormDocument")
 
В Python

  doc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

  doc.OpenFormDocument("myFolder/myFormDocument")
 

PrintOut

This method sends the content of the given form document to a default printer or a printer defined by the SetPrinter() method.

Returns True if the document was successfully printed.

Синтаксис:

svc.PrintOut(opt formdocument: str, pages: str = "", copies: num = 1): bool

Параметри:

formdocument: A valid document form name as a case-sensitive string. The form document must be open. It is activated by the method.

pages: The pages to print as a string, like in the user interface. Example: "1-4;10;15-18". Default is all pages.

copies: The number of copies. Default is 1.

Пример:

В Basic

  If oDoc.PrintOut("myForm", "1-4;10;15-18", Copies := 2) Then
    ' ...
  End If
 
В Python

  if doc.PrintOut('myForm', copies=3, pages='45-88'):
    # ...
 

SetPrinter

Define the printer options for a form document. The form document must be open.

Returns True when successful.

Синтаксис:

svc.SetPrinter(opt formdocument: str, opt printer: str, opt orientation: str, paperformat: str): bool

Параметри:

formdocument: A valid document form name as a case-sensitive string.

printer: The name of the printer queue where to print to. When absent, the default printer is set.

orientation: Either PORTRAIT or LANDSCAPE. When absent, left unchanged with respect to the printer settings.

paperformat: Specifies the paper format as a string value that can be either A3, A4, A5, LETTER, LEGAL or TABLOID. Left unchanged when absent.

Пример:

В Basic

  oDoc.SetPrinter("myForm", Orientation := "PORTRAIT")
 
В Python

  doc.SetPrinter('myForm', paperformat='TABLOID')
 
warning

В ScriptForge всички подпрограми или идентификатори на Basic с префикс „_“ са запазени за вътрешна употреба. Те не са предназначени за използване в макроси на Basic.


Моля, подкрепете ни!