Библиотеката ScriptForge

За достъп до тази команда...

Отворете Инструменти - Макроси - LibreOffice Basic - Редактиране и изберете контейнера Макроси на приложението.


Библиотеките ScriptForge представляват разширяем набор от ресурси за скриптиране на макроси за LibreOffice, които могат да бъдат използвани от макроси на Basic или скриптове на Python.

note

• Макросите на Basic изискват зареждане на библиотеката ScriptForge чрез следния оператор:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Скриптовете на Python изискват импортиране от модула scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


tip

За да научите повече за създаването и изпълняването на скриптове на Python с библиотеката ScriptForge, прочетете страницата от помощта Създаване на скриптове на Python със ScriptForge.


Обръщения към услуги на ScriptForge

Описаните модули и класове се извикват от потребителски скриптове като „Услуги“. За тази цел за всеки език е проектиран общ конструктор на тези услуги.

Методът Dispose е наличен във всички услуги и трябва да бъде извикван, за да се освободят ресурсите след употреба:

В Basic

  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Set oSvc = CreateScriptService("servicename"[, arg0, arg1, ...])
  ' ...
  oSvc.Dispose()
 
В Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  svc = CreateScriptService('servicename'[, arg0, arg1, ...])
  # ...
  svc.Dispose()
 

Услуги, предоставяни от библиотеката ScriptForge

Категория

Услуги

LibreOffice Basic

Array
Dictionary

Exception
FileSystem

String
TextStream

Съдържание на документа

Base
Calc
Chart

Database
Datasheet

Document
Writer

Потребителски интерфейс

Dialog
DialogControl
Form

FormControl
Menu

PopupMenu
UI

Помощни средства

Basic
L10N
Platform

Region
Services
Session

Timer
UnitTest


Услуга ScriptForge.Array

Предоставя набор от методи за манипулиране и трансформиране на едномерни масиви (вектори) и двумерни масиви (матрици). Това включва операции с множества, сортиране, импортиране от и експортиране към текстови файлове.

Масиви с повече от две измерения не могат да се използват с методите в тази услуга, с изключение само на метода CountDims, който приема масиви с произволен брой измерения.

Услуга SFDocuments.Base

Услугата Base предоставя методи и свойства за управление и работа с документи на LibreOffice Base.

Тази услуга е тясно свързана с услугата Document, която предоставя общи методи за работа с документи на LibreOffice, включително такива на Base. Следователно услугата Base разширява Document и предлага допълнителни методи, специфични за документите на Base, като позволява на потребителите:

Услуга ScriptForge.Basic

Услугата ScriptForge предоставя съвкупност от методи на LibreOffice Basic за изпълнение в контекст на Python. Методите на услугата Basic възпроизвеждат точния синтаксис и поведение на вградените функции на Basic.

Услуга SFDocuments.Calc

Споделената библиотека SFDocuments предлага набор от методи и свойства за улесняване управлението и боравенето с документи на LibreOffice.

Услугата SFDocuments.Calc е подклас на услугата SFDocuments.Document. Всички методи и свойства, дефинирани за услугата Document, са достъпни и през екземпляр на услугата Calc.

Услугата Calc е предназначена основно за:

Услуга SFDocuments.Chart

Услугата Chart предоставя набор от свойства и методи за боравене с диаграми в документи на Calc. С тази услуга е възможно:

Услуга SFDatabases.Database

Услугата Database предоставя достъп до вградени или описани в документи на Base бази от данни. Тази услуга предлага методи за:

SFDatabases.Datasheet service

Услугата Datasheet позволява визуализиране съдържанието на таблици в база от данни, както и резултатите от заявки и оператори на SQL, посредством прозореца „Изглед с данни“ на Base. Освен това чрез нея е възможно:

Услуга SFDialogs.Dialog

Услугата Dialog помага за управлението на диалози, създадени с Редактора на диалози на Basic. Всеки екземпляр на текущия клас представя единичен диалогов прозорец, показан на потребителя.

SFDialogs.DialogControl service

The DialogControl service manages the controls belonging to a dialog defined with the Basic Dialog Editor. Each instance of the current service represents a single control within a dialog box.

The focus is set on getting and setting the values displayed by the controls of the dialog box. Formatting is accessible via the XControlModel and XControlView properties.

Note that the unique DialogControl.Value property content varies according to the control type.

A special attention is given to controls of type tree control. It is easy to populate a tree, either branch by branch, or with a set of branches at once. Populating a tree control can be performed statically or dynamically.

ScriptForge.Dictionary service

A dictionary is a collection of key-item pairs

SFDocuments.Document service

The SFDocuments library provides methods and properties to facilitate the management and manipulation of LibreOffice documents.

Methods that are applicable for all types of documents (Text Documents, Sheets, Presentations, etc) are provided by the SFDocuments.Document service. Some examples are:

ScriptForge.Exception service

The Exception service is a collection of methods to assist in code debugging in Basic and Python scripts and in error handling in Basic scripts.

In Basic scripts, when a run-time error occurs, the methods and properties of the Exception service help identify the error context and allow to handle it.

ScriptForge.FileSystem service

The FileSystem service includes routines to handle files and folders. Next are some examples of the features provided by this service:

SFDocuments.Form service

The Form service provides methods and properties to manage forms in LibreOffice documents. This service supports forms in Base, Calc and Writer documents and allows to:

SFDocuments.FormControl service

The FormControl service provides access to the controls that belong to a form, a subform or a table control of a FormDocument. Each instance of the FormControl service refers to a single control in the form. This service allows users to:

ScriptForge.L10N service

This service provides a number of methods related to the translation of strings with minimal impact on the program's source code. The methods provided by the L10N service can be used mainly to:

SFWidgets.Menu service

The Menu service can be used to create and remove menus from the menubar of a LibreOffice document window. Each menu entry can be associated with a script or with a UNO command. This service provides the following capabilities:

ScriptForge.Platform service

The Platform service provides a collection of properties about the current execution environment and context, such as:

SFWidgets.PopupMenu service

The PopupMenu service can be used to create popup menus that can be associated with events or executed by scripts. This service provides the following capabilities:

ScriptForge.Region service

The Region service provides a collection of properties and methods to handle locale and region-related aspects of programming, such as:

ScriptForge.Services service

The main purpose of the Services module is to provide access to the CreateScriptService method, which can be called in user scripts to instantiate services that are implemented using the ScriptForge framework.

ScriptForge.Session service

The Session service gathers various general-purpose methods about:

ScriptForge.String service

The String service provides a collection of methods for string processing. These methods can be used to:

ScriptForge.TextStream service

The TextStream service is used to sequentially read from and write to files opened or created using the ScriptForge.FileSystem service.

The methods OpenTextFile and CreateTextFile from the FileSystem service return an instance of the TextStream service.

ScriptForge.Timer service

The Timer service measures the amount of time it takes to run user scripts.

A Timer measures durations. It can be:

ScriptForge.UI service

The UI (User Interface) service simplifies the identification and the manipulation of the different windows composing the whole LibreOffice application:

SFUnitTests.UnitTest service

The UnitTest service provides a framework for automating unit tests using the Basic language, including the ability to:

SFDocuments.Writer service

The SFDocuments shared library provides a number of methods and properties to facilitate the management and handling of LibreOffice documents.

Some methods are generic for all types of documents and are inherited from the SF_Document module, whereas other methods that are specific for Writer documents are defined in the SF_Writer module.

Бележка: други, неописани модули на ScriptForge са запазени за вътрешна употреба. Съдържанието им подлежи на промяна без предизвестие.

warning

В ScriptForge всички подпрограми или идентификатори на Basic с префикс „_“ са запазени за вътрешна употреба. Те не са предназначени за използване в макроси на Basic.


Моля, подкрепете ни!