Общи

Задайте свойствата на избраната контрола или диалогов прозорец. Достъпните свойства зависят от типа на контролата. Това означава, че долните свойства не са налични за всички видове контроли.

URL на помощта

Задайте URL на помощта, която ще бъде показана при натискане на F1, ако фокусът е върху определена контрола. Например използвайте формата HID:1234, за да извикате страница от помощта с Help-ID 1234.

Задайте на променливата HELP_DEBUG от обкръжението стойност 1, за да виждате стойностите на Help-ID като разширени подсказки.

Автопопълване

Изберете „Да“, за да разрешите автопопълването на избраната контрола.

Брой редове

Въведете броя на редовете, които да се показват в списъчното поле. За комбинирани полета тази настройка е достъпна само ако е разрешен падащият списък.

Бутон - брояч

Изберете „Да“, за да добавите бутон – брояч към поле за число, валута, дата или час. Той позволяват увеличаване и намаляване на стойността чрез щракване върху бутоните със стрелки.

Валутен символ

Въведете символа за валута, който да се използва в контроли с валутни стойности.

Видим корен

Указва дали да се вижда кореновият възел на дървовиден изглед.

Ако „Видим корен“ има стойност „Не“, коренът на модела вече не е валиден възел за дървовидния изглед и не може да бъде използван с методите на XTreeControl.

Подразбираната стойност е „Да“.

Видим размер

Задайте дължината на плъзгача в лента с плъзгач.

Видими манипулатори

Указва дали да се показват манипулаторите на възлите.

Те представляват пунктирани линии, онагледяващи йерархията в дървото.

Подразбираната стойност е „Да“.

Видими манипулатори на корена

Определя дали манипулаторите на възлите да се показват и на нивото на корена.

Подразбираната стойност е „Да“.

Височина

Задайте височината на текущата контрола или диалоговия прозорец.

Височина на редове

Задава височината в пиксели на всеки ред от дървовиден изглед.

Ако зададената стойност е по-малка или равна на нула, височината на ред е максималната височина на всички редове.

Подразбираната стойност е 0.

Голяма стъпка

Задайте броя единици за превъртане, когато потребителят щракне между плъзгача и стрелките в лента с плъзгач.

Графика

Задайте източника на графиката за бутон или контрола за изображение. За да изберете файл, щракнете върху „…“.

Групов избор

Изберете „Да“, за да разрешите избирането на няколко елемента в списъчно поле.

Дата

Задайте подразбираната дата, която да се показва в поле за дата.

Дробни позиции

Задайте броя на показваните дробни позиции за числово или валутно поле.

Елементи на списъка

Задайте елементите на списъка. Един ред отговаря на един елемент. За да вмъквате нови редове, натискайте Shift+Enter.

Заглавие

Задайте заглавието на диалоговия прозорец. За да изберете самия диалогов прозорец, щракнете върху канта му.

Заглавията служат само за надписване на диалогов прозорец и могат да съдържат само един ред. Имайте предвид, че когато работите с макроси, контролите се посочват само чрез свойството Име.

Закъснение

Задава изчакването в милисекунди преди събитията от плъзгача. Тези събития възникват, когато щракнете върху стрелка или върху фона в лента с плъзгач. Те се повтарят, ако задържите бутона на мишката натиснат след щракването. Ако желаете, можете да включите валидна единица за време след въведеното число, например 2 s или 500 ms.

Знак за парола

Въведете знак, който да бъде показван вместо истинските въвеждани знаци. Това може да се използва за въвеждане на пароли в текстови полета.

Знаков набор

Изберете шрифта, с който да се показва съдържанието на текущата контрола.

Избор

Определя поредността на избраните елементи, като „0“ отговаря на първия елемент. За да се изберат няколко елемента, трябва да е разрешен груповият избор.

Щракнете върху бутона , за да отворите диалоговия прозорец Избор.

Щракнете върху елемента или елементите, които желаете да изберете. За да изберете няколко елемента, уверете се че е разрешен груповият избор.

Име

Въведете име за текущата контрола. То служи за идентифициране на контролата.

Кант

Задайте вида на канта за текущата контрола.

Макс. дължина на текста

Задайте максималния брой знаци, който може да въведе потребителят.

Максимален час

Задайте максималния час за поле с час.

Максимална дата

Задайте горната граница на поле за дата.

Максимална стойност

Задайте максималната стойност на лентов индикатор.

Максимална стойност

Определя максималната стойност на контрола – плъзгач.

Максимална стойност

Задайте максималната стойност за текущата контрола.

Малка стъпка

Задайте броя единици за превъртане при щракване върху стрелка в лента с плъзгач.

Маска - образец

Задайте началните стойности, които да се показват в поле с маска. Така ще помогнете на потребителя да разбере какви стойности са разрешени в полето. Маската – образец е ограничена от формата, зададен чрез маската за редактиране.

Маска за редактиране

Задайте маската за редактиране на поле с маска. Това е код от знаци, който определя входния формат на полето.

За да ограничите входа до стойностите, изброени в долната таблица, трябва да зададете маскиращ знак за всеки въвеждан знак от маската за редактиране:

Знак

Значение

L

Текстова константа. Този знак не може да бъде променен от потребителя.

a

Тук могат да се въвеждат малки букви. Ако се въведе главна буква, тя автоматично се преобразува до малка.

A

Тук могат да се въвеждат главни букви. Ако се въведе малка буква, тя автоматично се преобразува до главна.

c

Тук могат да се въвеждат малки букви и цифри. Ако се въведе главна буква, тя автоматично се преобразува до малка.

C

Тук могат да се въвеждат главни букви и цифри. Ако се въведе малка буква, тя автоматично се преобразува до главна.

N

Могат да се въвеждат само цифри.

x

Могат да се въвеждат всички печатаеми знаци.

X

Могат да се въвеждат всички печатаеми знаци. Ако се въведе малка буква, тя автоматично се преобразува до главна.


Мащаб

Мащабира изображението, за да се побере в контролата.

Минимален час

Задайте минималния час за поле с час.

Минимална дата

Задайте долната граница на поле за дата.

Минимална стойност

Задайте минималната стойност на лентов индикатор.

Минимална стойност

Определя минималната стойност на контрола – плъзгач.

Минимална стойност

Задайте минималната стойност за текущата контрола.

Многоредов вход

Изберете „Да“, за да разрешите въвеждането на няколко реда в полето. За да вмъкнете ръчно нов ред в полето, натиснете Enter.

Надпис

Задава надписа на текущата контрола. Надписът се показва заедно с контролата.

Можете да създавате надписи с няколко реда, като вмъквате ръчно нови редове в надписа с Shift+Enter.

Обхождане с Tab

Задайте поведението на фокуса при натискане на клавиша Tab.

По подразбиране

При използване на клавиша Tab се фокусират само контролите за въвеждане на данни. Контролите без вход на данни, например надписите, се пропускат.

Не

При натискане на клавиша Tab фокусът пропуска контролата.

Да

Контролата може да бъде избрана с клавиша Tab.


Ориентация

Задайте ориентацията на лента с плъзгач.

Падащ списък

Изберете „Да“, за да разрешите падащия списък в списъчна или комбинирана контрола. В полетата на контроли с падащ списък има бутон със стрелка, който отваря списък от съществуващи елементи за въвеждане.

Печат

Изберете „Да“, за да включите текущата контрола при отпечатване на документа.

Плъзгач

Добавя указания вид лента с плъзгач към текстово поле.

Плъзгач

Добавя указания от вас вид лента с плъзгач към текстово поле.

Повтаряне

Повтаря събитията, когато задържите натиснат бутона на мишката върху контрола от рода на брояч.

Подравняване

Задайте подравняването на избраната контрола.

Подразбиран бутон

Изберете „Да“, за да направите текущия бутон подразбиран. Натискането на Return в диалоговия прозорец задейства подразбирания бутон.

Подреждане

Задайте реда, в който фокусът преминава през контролите при натискане на клавиша Tab в диалоговия прозорец. При влизане в диалогов прозорец се фокусира контролата с най-ниския номер (0). Натискането на клавиша Tab последователно фокусира другите контроли според поредните им номера.

Първоначално контролите получават номера в реда, в който са добавени към диалоговия прозорец. Можете да промените тези номера. LibreOffice Basic обновява реда автоматично, избягвайки дублиране на номерата. Контролите, които не могат да бъдат фокусирани, също получават номера, но се пропускат при натискане на клавиша Tab.

ПозицияX

Задайте отстоянието на текущата контрола от лявата страна на диалоговия прозорец.

ПозицияY

Задайте отстоянието на текущата контрола от горната страна на диалоговия прозорец.

Помощен текст

Въведете помощен текст, който да бъде показан като подсказка (балонче с помощ), когато курсорът на мишката се задържи върху контролата.

Разделител на хилядите

Изберете „Да“ ако желаете в поле за число или валута да се показват знаците – разделители на хилядите.

Разрешен

Изберете „Да“, за да разрешите контролата. Забранените контроли са оцветени със сиво в диалоговия прозорец.

Разрешено редактиране

Определя дали възлите на дървовидна контрола са достъпни за редактиране.

Подразбираната стойност е „Не“.

Ръчен нов ред

Изберете „Да“, за да разрешите ръчното въвеждане на нови редове в полета с няколко реда.

Само за четене

Изберете „Да“, за да забраните на потребителя да редактира стойността на текущата контрола. Тя ще бъде разрешена и ще може да се фокусира, но не и да се променя.

Символ преди числото

Изберете „Да“, за да се покаже префикс – валутен символ при въвеждане на число във валутно поле.

Спира редактиране на възел

Определя какво се случва, когато редактирането бъде прекъснато чрез избиране на друг възел в дървото, промяна в данните на дървото или друг начин.

Ако свойството има стойност „Да“, промените се запазват автоматично при прекъсване на редактирането. Стойност „Не“ означава, че редактирането се отменя и промените се изгубват.

Подразбираната стойност е „Не“.

Стойност

Задайте стойността за текущата контрола.

Страница (стъпка)

Задайте номера на страницата от диалоговия прозорец, към която е приписана текущата контрола, или номера на страницата, която искате да редактирате. Ако диалоговият прозорец има само една страница, задайте на Страница (стъпка) стойност 0.

Изберете Страница (стъпка) = 0, за да направите дадена контрола видима на всички страници от диалога.

За да превключвате между страниците на диалога по време на изпълнение, трябва да създадете макрос, който променя стойността на Страница (стъпка).

Строго форматиране

Изберете „Да“, ако желаете в поле за число, валута, дата или час да могат да се въвеждат само валидни знаци.

Стъпка за повиш./понижаване

Задайте стъпката на увеличаване и намаляване за бутон – брояч.

Състояние

Задайте състоянието на избор за текущата контрола.

Текуща стойност

Задайте стойност за напредъка на лентов индикатор.

Текуща стойност

Задайте началната стойност на лента с плъзгач. Тя определя позицията на плъзгача.

Тип на бутона

Изберете вид бутон. Типът на бутона определя какво действие се извършва.

Тип селекция

Определя режима на избиране, разрешен за дървовидния изглед.

Трипозиционен

Изберете „Да“, за да разрешите поле за отметка да има три състояния (отметнато, празно и неопределено) вместо само две (отметнато и празно).

Фонов цвят

Задайте фоновия цвят на текущата контрола.

Формат на датата

Задайте желания формат на поле за дата. Въведените от потребителя данни ще се интерпретират според зададения тук формат.

Формат на часа

Изберете желания формат на поле за час.

Ширина

Задайте ширината на текущата контрола или диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!