Макроси, задействани от събития

В този раздел е показано как се приписват програми на Basic на програмни събития.

Когато припишете макрос на дадено събитие, той ще се изпълнява автоматично при възникване на събитието. Вижте следващата таблица за общ преглед на програмните събития и моментите, в които се изпълняват зададените макроси.

Събитие

Приписаният макрос се изпълнява…

При стартиране на приложение

…след като бъде стартирано приложение на LibreOffice.

При затваряне на приложение

…преди да се спре приложение на LibreOffice.

При създаване на документ

…след като бъде създаден нов документ с Файл - Нов или с иконата Нов.

При отваряне на документ

…след като бъде отворен документ с Файл - Отваряне или с иконата Отваряне.

При записване на документ като

…преди документ да бъде записан под зададено име (с Файл - Записване като или с Файл - Записване или иконата Файл - Записване, ако на файла още не е зададено име).

След записване на документ като

…след като документ бъде записан под зададено име (с Файл - Записване като или с Файл - Записване или иконата Записване, ако на файла още не е зададено име).

При записване на документ

…преди документ да бъде записан с Файл - Записване или иконата Записване, ако вече му е зададено име.

След записване на документ

…след като документ бъде записан с Файл - Записване или иконата Записване, ако вече му е зададено име.

Документът се затваря

…преди да бъде затворен документ.

Документът е затворен

…след като е бил затворен документ. Забележете, че събитието „При записване на документ“ може да възникне, когато документът се записва преди затваряне.

При активиране на документ

…след като документ бъде изнесен на преден план.

При деактивиране на документ

…след като друг документ бъде изнесен на преден план.

При печатане на документ

…след като бъде затворен диалоговият прозорец Печат, но преди началото на действителното отпечатване.

Грешка при изпълнение на JavaScript

…когато възникне грешка по време на изпълнение на JavaScript.

При печат на типови писма

…след като бъде затворен диалоговият прозорец Печат, но преди началото на действителното отпечатване. Това събитие възниква при отпечатването на всяко копие.

При промяна в броя на страниците

…когато броят на страниците се промени.

При получаване на съобщение

…ако бъде получено съобщение.


Приписване на макрос на събитие

 1. Изберете Инструменти - Персонализиране и щракнете върху раздела Събития.

 2. Посочете дали желаете приписването на макрос да важи глобално или само в текущия документ чрез списъчното поле Съхраняване в.

 3. Изберете събитието от списъка Събитие.

 4. Щракнете върху Макрос и изберете макроса, който да бъде приписан на избраното събитие.

 5. Щракнете върху OK, за да припишете макроса.

 6. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец.

Отмяна на приписването на макрос на събитие

 1. Изберете Инструменти - Персонализиране и щракнете върху раздела Събития.

 2. Посочете дали желаете да премахнете глобално приписване на макрос или такова в текущия документ чрез списъчното поле Съхраняване в.

 3. Изберете събитието, на което е приписан макросът, от списъка Събитие.

 4. Щракнете върху Премахване.

 5. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!