Речник за LibreOffice Basic

Речникът пояснява някои технически термини, които можете да срещнете при работа с LibreOffice Basic.

URL адреси

URL адресите (Uniform Resource Locators, унифицирани локатори на ресурси) служат за определяне на местоположението на ресурс, например файл във файлова система, обикновено при работа в мрежа. URL адресът се състои от спецификатор на протокол, спецификатор на хост и спецификатор на път:

протокол://име.на.хост/път/до/файл.html

Най-разпространената употреба на URL адреси е задаването на адреси на уебстраници в Интернет. Означението за протокол може да бъде например http, ftp или file. Спецификаторът на протокол file се използва при посочване на файл в локалната файлова система.

Синтаксисът на URL не позволява използването на някои специални знаци. Те или се заместват с други, или се кодират. Наклонената черта (/) се използва като разделител в пътища. Например файлът, посочен като C:\Users\alice\Documents\My File.odt в локалния компютър чрез синтаксиса на Windows, се цитира като file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt според синтаксиса на URL.

Десетична точка

При преобразуване на числа LibreOffice Basic използва настройките за локал на системата, за да определи вида на разделителя на дробната част и на хилядите.

Това влияе както върху неявното преобразуване ( 1 + "2.3" = 3.3 ), така и върху функцията IsNumeric.

Мерни единици

В LibreOffice Basic параметър на метод или свойство, приемащо информация в мерни единици, може да се зададе като израз от тип integer или long integer или като знаков низ, съдържащ и мерната единица. Ако не бъде подадена мерна единица, методът ще използва подразбираната мерна единица за типа на активния документ. Ако параметърът е знаков низ, съдържащ мерна единица, подразбираната настройка ще бъде пренебрегната. Подразбираната мерна единица за даден тип документи може да бъде зададена в - (вид документ) - Общи.

Туипове

Туип (twip) е независима от екрана мерна единица, чрез която се задават унифицирано позициите и размерите на екранните елементи върху всякакъв дисплей. Туипът е 1/1440 от инча или 1/20 от пункта. В един инч има 1440 туипа, а в един сантиметър – 567 туипа.

Цветове

В LibreOffice Basic цветовете се обработват като целочислени стойности. Стойността, съответстваща на цвят, винаги е дълго цяло число (long integer). При дефиниране на свойства цветовете могат да се задават чрез код RGB, който се преобразува в дълга целочислена стойност чрез функцията RGB.

Моля, подкрепете ни!