Получаване на информация за сесията

Системните файлови пътища на потребителския профил на LibreOffice и на споделените модули могат да се намерят както с Python, така и с Basic. От тази информация могат да се изведат и местоположенията на скриптовете на BeanShell, Java, JavaScript и Python.

Примери:

С обвивката на Python:

>>> from <the_module> import Session

>>> print(Session.SharedPythonScripts()) # статичен метод

>>> print(Session().UserName) # свойство на обект

>>> input(Session().UserProfile) # свойство на обект

От менюто Инструменти - Макроси - Стартиране на макрос...:


    from <the_module> import Session
      
    def demo_session():
      import screen_io as ui
      ui.MsgBox(Session.Share(),title='Installation Share') # статичен метод
      ui.Print(Session.SharedPythonScripts()) # статичен метод
      s = Session() # създаване на екземпляр
      ui.MsgBox(s.UserName,title='Hello') # свойство на обект
      ui.Print(s.UserPythonScripts) # свойство на обект
      
    g_exportedScripts = (demo_session,) # публични макроси
  

С LibreOffice Basic:


    Sub Session_example()
      Dim s As New Session ' instance of Session class
      Print "Местоположение на споделените скриптове:", s.SharedScripts
      MsgBox s.UserName,,"Здравейте"
      Print s.UserScripts, Chr(13), s.UserPythonScripts
    End Sub ' Session_example
  

Чрез COM/OLE и скриптовия език Visual Basic:


    ' Входната точка винаги е диспечерът на услугите
    ' Ако офис пакетът не е стартиран, се стартира
    Set sm = WScript.CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
    ' Услугата PathSubstitution предоставя информацията, от която се извеждат
    ' местонахожденията на <UserProfile|Share>/Scripts/python
    Set obj = sm.createInstance("com.sun.star.util.PathSubstitution")
      
    MsgBox CreateObject("WScript.Network").UserName,, "Hello"
    user = obj.getSubstituteVariableValue("$(user)")
    MsgBox user & "/Scripts",, "User scripts location"
    libO = Replace(obj.getSubstituteVariableValue("$(inst)"), "program/..", "Share")
    MsgBox libO & "/Scripts",, "Shared scripts location"
  

Класът Session на Python:


    import getpass, os, os.path, uno
      
    class Session():
      @staticmethod
      def substitute(var_name):
        ctx = uno.getComponentContext()
        ps = ctx.getServiceManager().createInstanceWithContext(
          'com.sun.star.util.PathSubstitution', ctx)
        return ps.getSubstituteVariableValue(var_name)
      @staticmethod
      def Share():
        inst = uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(prog)"))
        return os.path.normpath(inst.replace('program', "Share"))
      @staticmethod
      def SharedScripts():
        return ''.join([Session.Share(), os.sep, "Scripts"])
      @staticmethod
      def SharedPythonScripts():
        return ''.join([Session.SharedScripts(), os.sep, 'python'])
      @property # алтернатива на променливата '$(username)'
      def UserName(self): return getpass.getuser()
      @property
      def UserProfile(self):
        return uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(user)"))
      @property
      def UserScripts(self):
        return ''.join([self.UserProfile, os.sep, 'Scripts'])
      @property
      def UserPythonScripts(self):
        return ''.join([self.UserScripts, os.sep, "python"])
  
note

За разлика от Basic, в Python нормализирането на пътища се извършва в класа Session.


Класът Session на LibreOffice Basic:


    Option Explicit
    Option Compatible
    Option ClassModule
      
    Private _ps As Object ' Частен член
      
    Private Sub Class_Initialize()
      GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
      Set _ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")
    End Sub ' Конструктор
      
    Private Sub Class_Terminate()
      _ps = Nothing
    End Sub ' Деструктор
      
    Public Property Get SharedScripts() As String
      Dim inst As String, shr As String
      inst = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(prog)"))
      shr = Tools.Strings.ReplaceString(inst,"Share","program")
      SharedScripts = shr & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.sharedScripts
      
    Public Property Get SharedPythonScripts() As String
      sharedPythonScripts = sharedScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.sharedPythonScripts
      
    Public Property Get UserName() As String ' Име на потребителски акаунт
      userName = _ps.getSubstituteVariableValue("$(username)")
    End Property ' Session.userName
      
    Public Property Get UserProfile() As String ' Системен път на потребителския профил
      userProfile = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(user)"))
    End Property ' Session.userProfile
      
    Public Property Get UserScripts() As String ' Системен път за потребителски скриптове
      userScripts = userProfile() & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.userScripts
      
    Public Property Get UserPythonScripts() As String ' Системен път за потребителски скриптове на Python
      userPythonScripts = userScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.userPythonScripts
  

Моля, подкрепете ни!