Вход/изход към екрана

Стандартният изходящ файл на Python не е достъпен при изпълнение на макроси на Python от менюто Инструменти - Макроси - Стартиране на макрос.... Извеждането на данни от модул изисква интерактивната конзола на Python. Обвивката на Python предоставя средства като input(), print(), repr() и str().

tip

Модулът на Python msgbox в LibreOffice предлага метод msgbox(), който е илюстриран на страниците с примери Създаване на слушатели за събития и Създаване на обработчик на диалог.


LibreOffice Basic предлага функциите InputBox(), Msgbox() и Print() за екранен вход/изход. Съществуват алтернативи в Python, които разчитат или на програмния интерфейс Abstract Windowing Toolkit на LibreOffice, или на обръщения към функции на Basic от Python. При второто се използва синтаксис, който е преднамерено близък до този на Basic, и модулът на Python работи съвместно с модул на Basic. За междуезикови обръщения към функции на Basic, BeanShell, JavaScript и Python се използва приложно-програмният интерфейс Scripting Framework.

Синтаксис на Python:

MsgBox(txt, buttons=0, title=None)

InputBox(txt, title=None, default=None)

Print(txt)

Примери:

>>> import screen_io as ui

>>> reply = ui.InputBox('Please enter a phrase', title='Dear user', defaultValue="here..")

>>> rc = ui.MsgBox(reply, title="Confirmation of phrase")

>>> age = ui.InputBox('How old are you?', title="Hi")

>>> ui.Print(age)

Инсталиране:

Модул screen_io на Python


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    
    def MsgBox(prompt: str, buttons=0, title='LibreOffice') -> int:
      """ Показва диалогов прозорец със съобщение и връща стойност."""
      xScript = _getScript("_MsgBox")
      res = xScript.invoke((prompt,buttons,title), (), ())
      return res[0]
    
    def InputBox(prompt: str, title='LibreOffice', defaultValue='') -> str:
      """ Показва подкана в диалогов прозорец и позволява на потребителя да въведе текст."""
      xScript = _getScript("_InputBox")
      res = xScript.invoke((prompt,title,defaultValue), (), ())
      return res[0]
    
    def Print(message: str):
      """Извежда зададените низови или числови изрази в диалогов прозорец."""
      xScript = _getScript("_Print")
      xScript.invoke((message,), (), ())
    
    import uno
    from com.sun.star.script.provider import XScript
    def _getScript(script: str, library='Standard', module='uiScripts') -> XScript:
      sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
      mspf = sm.createInstanceWithContext("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", uno.getComponentContext())
      scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
      scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
      xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
      return xScript
  
note

Методите MsgBox и InputBox от услугата на Basic, включена в библиотеките ScriptForge, извикват директно вградените си съответствия в Basic.


Модул uiScripts на Basic


    Option Explicit
    Private Function _MsgBox( prompt As String, Optional buttons As Integer, _
        Optional title As String ) As Integer
      _MsgBox = MsgBox( prompt, buttons, title )
    End Function
    Private Function _InputBox( prompt As String, Optional title As String, _
        Optional default As String) As String
      _InputBox = InputBox( prompt, title, default )
    End Function
    Private Sub _Print( msg As String )
      Print msg
    End Sub
  
tip

Разширението Alternative Python Script Organizer (APSO) предоставя функция msgbox() в модула си apso_utils.


Моля, подкрепете ни!