Създаване на слушатели за събития

Събитията, изпращани от диалози, документи, формуляри или графични контроли, могат да бъдат свързвани с макроси – това се нарича програмиране, базирано на събития. Най-разпространеният метод за обвързване на събитие с макрос са разделът Събития в менюто Инструменти - Персонализиране и панелът „Свойства на контрола“ в редактора на диалогови прозорци от менюто Инструменти - Макроси - Организиране на диалози....

Графичните елементи, входът от клавиатурата, движенията на мишката и други взаимодействия човек – машина могат да се управляват чрез слушатели на UNO, които наблюдават действията на потребителя. Слушателите представляват алтернатива с динамичен програмен код на присвояването на макроси. Можете да създадете толкова слушатели на UNO, колкото събития са достъпни за наблюдение. Един слушател може да обработва няколко контроли от потребителския интерфейс.

Създаване на слушател на събития

Слушателите се прикрепват към контролите в диалогови прозорци, както и към събития от документи или формуляри. Слушатели се използват и при създаване на диалози или добавяне на контроли към диалогов прозорец по време на изпълнение.

Този пример създава слушател за контролата Button1 в диалога Dialog1 от библиотеката Standard.

С Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, unohelper
     from com.sun.star.awt import XActionListener
     from com.sun.star.awt import ActionEvent
     from com.sun.star.lang import EventObject
     from com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults \
       import OK, CANCEL
     import msgbox as util
       
     _MY_BUTTON = "Button1"
     _MY_LABEL = 'Python слуша...'
     _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider"
       
     def Main(*args):
       ui = createUnoDialog("Standard.Dialog1", embedded=True)
       ui.Title = "Python X[any]Listener"
       ctl = ui.getControl(_MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = _MY_LABEL
       act = ActionListener()
       ctl.addActionListener(act)
       rc = ui.execute()
       if rc == OK:
         MsgBox("Потребителят потвърди диалога.")
       elif rc == CANCEL:
         MsgBox("Потребителят отказа диалога.")
       ui.dispose() # ui.endExecute
       ctl.removeActionListener(act)
       
     def createUnoDialog(libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Създаване на диалог от местоположението му """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location)
       return dlg
       
     class ActionListener(unohelper.Base, XActionListener):
       """ Наблюдаване и броене щракванията на бутони """
       def __init__(self):
         self.count = 0
       
       def actionPerformed(self, evt: ActionEvent):
         self.count = self.count + 1
         #mri(evt)
         if evt.Source.Model.Name == _MY_BUTTON:
           evt.Source.Model.Label = _MY_LABEL+ str( self.count )
       return
       
       def disposing(self, evt: EventObject): # задължителна подпрограма
         pass
       
     def MsgBox(txt: str):
       mb = util.MsgBox(uno.getComponentContext())
       mb.addButton("Ok")
       mb.show(txt, 0, "Python")
       
     g_exportedScripts = (Main,)
   

msgbox.py в директорията {инсталация}/program/ съдържа примери за слушатели на бутони.

С LibreOffice Basic


     Option Explicit
       
     Const MY_LIBRARY = "Standard", MY_DIALOG = "Dialog1", MY_BUTTON = "Button1"
     Const MY_LABEL = "Basic слуша..."
     Dim count As Integer
       
     Sub Main
       Dim libr As Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
       Dim dlg As Object
       Dim ui As Object ' stardiv.Toolkit.UnoDialogControl
       Dim ctl As Object ' stardiv.Toolkit.UnoButtonControl
       Dim act As Object ' com.sun.star.awt.XActionListener
       Dim rc As Object : rc = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
       
       BasicLibraries.LoadLibrary(MY_LIBRARY)
       libr = DialogLibraries.GetByName(MY_LIBRARY)
       dlg = libr.GetByName(MY_DIALOG)
       ui = CreateUnoDialog(dlg)
       ui.Title = "Basic X[any]Listener example"
       count = 0
       ctl = ui.GetControl(MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = MY_LABEL
       act = CreateUnoListener("awt_", "com.sun.star.awt.XActionListener")
       ctl.addActionListener(act)
       Select Case ui.Execute
         Case rc.OK : MsgBox "Потребителят потвърди диалога.",, "Basic"
         Case rc.CANCEL : MsgBox "Потребителят отказа диалога.",, "Basic"
       End Select
       ui.dispose ' ui.endExecute()
       ctl.removeActionListener(act)
     End Sub
       
     Private Sub awt_actionPerformed(evt As com.sun.star.awt.ActionEvent)
       ''' Наблюдаване и броене щракванията на бутони '''
       With evt.Source.Model
         If .Name = MY_BUTTON Then
           count = count + 1
           .Label = MY_LABEL+Cstr(count)
         End If
       End With
     End Sub ' awt_actionPerformed
       
     Private Sub awt_disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject) ' mandatory Sub
       ' място за вашия код
     End Sub ' awt_disposing
   

Други слушатели на събития

Слушателите обикновено се програмират заедно с отварянето на диалога. Възможни са множество подходи, например обработчици на събития за диалози или наблюдатели на събития за документи или формуляри.

Моля, подкрепете ни!