Създаване на обработчик на диалог

Освен приписването на макроси към събития и създаването на слушатели за събития, може да се използват и обработчици на диалози, които работят чрез дефиниране на ключови думи или методи на UNO, съпоставени на следените събития. Обработчикът на диалог отговаря за изпълнението на методи чрез протокола vnd.sun.star.UNO:<method_name>. За разлика от слушателите, при които се изисква дефиниране на всички поддържани методи, дори да не се използват, обработчиците на диалози изискват само два метода извън желаните скриптове, свързани със събития на контроли.

Предимствата на този подход са следните:

Този механизъм е показан тук за езиците Basic и Python чрез импортирано копие на диалога dlgTrace на Access2Base. За яснота са пропуснати обработката на изключения и локализацията.

Присвояване на методи към диалози

Експортирайте диалога на Access2Base dlgTrace и го импортирайте в приложната библиотека MyLib.

В панела за свойства на контроли на редактора на диалози използвайте раздела „Събития“, за да замените присвояването на макроси с присвояване на компоненти и въведете желаните имена на методи:

За събитията, на които са присвоени действия, трябва да е посочен протоколът vnd.sun.star.UNO:.

Създаване на обработчика

За задаване на диалога и обработчика му се използва методът createDialogWithHandler на услугата com.sun.star.awt.DialogProvider2. Обработчикът отговаря за реализирането на интерфейса com.sun.star.awt.XDialogEventHandler.

warning

При използване на обработчик на диалог всички имена на компонентни методи трябва да са декларирани явно.


С Python

В този пример диалогът се намира в компютъра.


   # -*- coding: utf-8 -*-
   from __future__ import unicode_literals
     
   import uno, unohelper
   from com.sun.star.awt import XDialogEventHandler
     
   _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider2"
     
   class Console(unohelper.Base, XDialogEventHandler):
     """ Обработчик за конзолата на Access2Base """
     ''' адаптиран от « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » от JM Zambon
     https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler '''
     def show(self):
       dialog = self.getDialog("MyLib.dlgTrace", embedded=True)
       dialog.Title = "Konsole"
       dialog.execute()
     
     def callHandlerMethod(self, dialog, event, method):
       if method == '_dump2File':
         event.Source.setLabel("dump requested")
         scr = getBasicScript(script="_DumpToFile", module="Trace",
           library='Access2Base')
         scr.invoke((event,), (), ())
       elif method == '_openHelp':
         _msgbox('Not yet implemented')
         dialog.endDialog(1)
       else:
         return False
     
     def getSupportedMethodNames(self):
       return ('_dump2File', '_openHelp')
     
     def getDialog(self, libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Създаваме диалог по местоположението му """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location, self)
       return dlg
     
   
   # def getBasicScript() # see note
      
   def _msgbox(prompt='', title=''):
     ''' Грозен MsgBox '''
     import msgbox
     mb = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())
     mb.addButton('Howdy')
     mb.show(prompt,0,title)
     
   def ConsoleHandler():
     Console().show()
     
   g_exportedScripts = (ConsoleHandler,)
     
   
note

Както се очаква, липсващият метод onOkHasFocus предизвиква изключение.


tip

Вижте страницата Обръщения от Python към LibreOffice Basic за описание на подпрограмата getBasicScript и подробности относно многоезичното изпълнение на скриптове.


С LibreOffice Basic

В този пример диалогът е вграден в документ, но може да се намира и в компютъра.


   ' <MyLib>.<Handler> module
     
   Public Sub Console_Show()
     Dim dp as Object ' com.sun.star.awt.DialogProvider2
     Dim dialog As Object ' com.sun.star.awt.XDialog, com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     Dim eventHandler As Object ' com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     dp = CreateUnoService("com.sun.star.awt.DialogProvider2")
     dp.Initialize(Array(ThisComponent)) ' ако диалогът е вграден в документ
     eventHandler = CreateUnoListener("Console_", "com.sun.star.awt.XDialogEventHandler")
     dialog = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:MyLib.dlgTrace?location=document", eventHandler)
     dialog.Title = "Konsole"
     dialog.execute()
   End Sub ' <Handler>.Console_Show()
     
   Private Function Console_callHandlerMethod(dialog as Object, _
       event As com.sun.star.document.DocumentEvent, _
       method As String) As Boolean
     ''' Intercept dialog events using .UNO protocol '''
     Console_callHandlerMethod = True
     Select Case method
       Case "_dump2File"
         event.Source.setLabel("dump requested")
         With GlobalScope.BasicLibraries
           If Not .IsLibraryLoaded("Access2Base") Then .LoadLibrary("Access2Base")
         End With
         Access2Base.Trace._DumpToFile
       Case "_openHelp" 
         MsgBox "Not yet implemented",0 , "Howdy"
         'dialog.endDialog(1) ако диалогът е базиран на компютъра
       Case Else : Console_callHandlerMethod = False
     End Select
   End Function ' <Handler>.Console_callHandlerMethod
     
   Private Function Console_getSupportedMethodNames()
     Console_getSupportedMethodNames = Array("_dump2File", "_openHelp")
   End Function ' <Handler>.Console _getSupportedMethodNames
     
   ' адаптирано от « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » от JM Zambon
   ' https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler
   
note

Както се очаква, липсващият метод onOkHasFocus предизвиква изключение.


Моля, подкрепете ни!