Слушане на събития в документ

Слушането на събития в документ може да ви помогне в следните ситуации:

Освен да присвоявате макроси на събития, може също така да наблюдавате събитията, породени от документи на LibreOffice. Скриптовете за събития се извикват от разпространители (broadcasters) в приложния програмен интерфейс (API). За разлика от слушателите (listeners), които изискват дефиниране на всички поддържани методи, наблюдателите на документи (document monitors) изискват само два метода плюс закачените скриптове за събития.

Наблюдение на събития в документ

Наблюдението е илюстрирано тук с обектноориентирано програмиране на езиците Basic и Python. Присвояването на скрипта OnLoad на събитието Отваряне на документ е достатъчно за стартиране и прекратяване на следенето на събития в документа. За присвояване на скриптове на събития се използва командата Инструменти - Персонализиране, раздел Събития.

Прехващането на събития помага за задаване на пред- и следусловия в скриптовете, например зареждане и освобождаване на библиотеки, или за проследяване работата на скрипт във фонов режим. Употребата на Access2Base.Trace е показана във втория контекст.

С Python

Наблюдението на събития започва от създаването на обект и приключва, когато Python освободи обекта. Възникналите събития се докладват чрез конзолата на Access2Base.

note

Събитията OnLoad и OnUnload могат да се използват съответно за задаване и изчистване на пътя за програми на Python. Те са описани като Отваряне на документ и Затворен документ.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Наблюдение на събития в документ """
       '''
       адаптирано от „Скрипт на Python за наблюдение на събитието OnSave“ на
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Наблюдател на събития в документ """
         ''' докладване чрез конзолата на Access2Base.Trace ИЛИ
         в лист 1, колона 1 за документи на Calc '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # извадете от коментар само за документи на Calc
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Започване наблюдение на събития в док.
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Извеждане събитията в колона 1 на ел. таблица в Calc """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew възможно най-рано
         """ Започване наблюдението на събития """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("ИНФОРМАЦИЯ", "Събитията в документа се регистрират", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload най-късно (незадължително)
         """ Спиране наблюдението на събития """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("ИНФОРМАЦИЯ", "Регистрирането на събития приключи", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Прехваща всички събития в док. """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # само в док. на Calc
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Освобождаване на всичко """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # Събитие „Отваряне на документ“
       listener = UiDocument() # Започва слушане
       
     def OnUnload(*args): # Събитие „Документът е затворен“
       pass # (незадължително) изпълнявано при освобождаване
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       Конзола на заден/преден план за докладване/регистриране изпълнението на програмата.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Отпечатване на списък от елементи в конзолата """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Доб. съобщение в конзолата, възм. подкана към потребителя """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Зад. долна граница на съобщенията"""
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Показване съдържание в конзолата/диалог """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Получаване на скрипт на Basic, базиран на приложение '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Имайте предвид правописната грешка в името на метода documentEventOccured, наследена от програмния интерфейс (API) на LibreOffice.


Икона Съвет

Събитията Стартиране на приложение и Затваряне на приложение могат да се използват съответно за задаване и изчистване на пътя на Python за потребителски скриптове или скриптове на LibreOffice. По подобен начин базираните на документи библиотеки или модули на Python могат да се зареждат и освобождават чрез събитията Отваряне на документ и Затворен документ. За повече информация вижте Импортиране на модули на Python.


С LibreOffice Basic

Чрез менюто Инструменти - Персонализиране, раздел Събития, събитието Отваряне на документ предизвиква инициализация на ConsoleLogger. Подпрограмата _documentEventOccured, зададена от ConsoleLogger, служи като единствена входна точка за прехващане на всички събития в документа.

Модул controller.Events


    Option Explicit
    
    Global _obj As Object ' Екземпляр на controller.ConsoleLogger
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Отваряне на документ <<
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      ''' Единствена входна точка на ConsoleLogger '''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

Модул на класа controller.ConsoleLogger

Наблюдението на събития започва от момента, в който се създаде екземпляр на ConsoleLogger, и спира при затваряне на документа. Подпрограмата StartAdapter зарежда необходимите библиотеки на Basic, а прехванатите събития се докладват чрез модула Access2Base.Trace.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' АДАПТЕР – обект, който се създава при събитието „Отваряне на документ“
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Задайте True, за да се визуализират събитията от документите
       
     ' ЧЛЕНОВЕ
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Private _txtMsg As String ' текстово съобщение за показване в конзолата
       
     ' СВОЙСТВА
     Private Property Get FileName As String
       ''' Зависимо от системата име на файл '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' МЕТОДИ
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Наблюдение на събития в документ '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Инициализиране регистрирането на събития '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("ИНФОРМАЦИЯ", _txtMsg & "Събитията в документа се регистрират", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Прекратяване регистрирането на събития '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("ИНФОРМАЦИЯ", _txtMsg & "Регистрирането на събития приключи", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Диалог за прехванати събития
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' СЪБИТИЯ
     ' Тук ще бъде вашият код за обработка на събития
   
warning

Имайте предвид правописната грешка в името на метода _documentEventOccured, наследена от програмния интерфейс (API) на LibreOffice.


Откриване на събития в документ

Обектът разпространител от API предоставя списък на събитията, които поддържа:

С Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Показване на събитията, свързани с документ """
       '''
       адаптирано от DisplayAvailableEvents() от A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Разширението Alternative Python Script Organizer (APSO) се използва за показване на информацията за събитията на екрана.


С LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Показване на събитията, свързани с документ '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Моля, подкрепете ни!