Наблюдение на събития в документите

Освен да приписвате макроси на събития, може също така да наблюдавате събитията, породени от документи на LibreOffice. Скриптовете за събития се извикват от разпространители (broadcasters) в приложния програмен интерфейс (API). За разлика от слушателите (listeners), които изискват дефиниране на всички поддържани методи, наблюдателите на документи (document monitors) изискват само два метода плюс закачените скриптове за събития.

Чакане на събития в документ

Наблюдението е илюстрирано тук с обектноориентирано програмиране за езиците Basic и Python. За започване и прекъсване на наблюдението на събития в документ е достатъчно да се присвои скриптът OnLoad на събитието Отваряне на документ. Приписването на скриптове става с командата Инструменти - Персонализиране...,в раздела Събития.

Прехващането на събития позволява задаване на пред- и следусловия като зареждане и освобождаване на библиотеки или следене на обработката на скриптове във фонов режим. Последното е илюстрирано в модула Access2Base Trace.

С Python

Наблюдението на събития започва от създаването на обект и приключва, когато Python освободи обекта. Възникналите събития се докладват чрез конзолата на Access2Base.

note

Събитията OnLoad и OnUnload могат да се използват съответно за задаване и изчистване на пътя за програми на Python. Описанията им са съответно Отваряне на документ и Документът е затворен.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Наблюдение на събития в документ """
       '''
       адаптирано от „Скрипт на Python за наблюдение на събитието OnSave“ на
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Наблюдател на събития в документ """
         ''' докладване чрез конзолата на Access2Base.Trace ИЛИ
         в лист 1, колона 1 за документи на Calc '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # извадете от коментар само за документи на Calc
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Започване наблюдение на събития в док.
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Извеждане събитията в колона 1 на ел. таблица в Calc """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew възможно най-рано
         """ Започване наблюдението на събития """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("ИНФОРМАЦИЯ", "Събитията в документа се регистрират", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload най-късно (незадължително)
         """ Спиране наблюдението на събития """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("ИНФОРМАЦИЯ", "Регистрирането на събития приключи", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Прехваща всички събития в док. """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # само в док. на Calc
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Освобождаване на всичко """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # Събитие „Отваряне на документ“
       listener = UiDocument() # Initiates listening
       
     def OnUnload(*args): # Събитие „Документът е затворен“
       pass # (незадължително) изпълнявано при освобождаване
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       Конзола на заден/преден план за докладване/регистриране изпълнението на програмата.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Отпечатване на списък от елементи в конзолата """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Доб. съобщение в конзолата, възм. подкана към потребителя """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Зад. долна граница на съобщенията"""
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Показване съдържание в конзолата/диалог """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grab application-based Basic script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Имайте предвид правописната грешка в името на метода documentEventOccured, наследена от програмния интерфейс (API) на LibreOffice.


Икона Съвет

Събитията Стартиране на приложение и Затваряне на приложение могат да се използват съответно за задаване и изчистване на пътя на Python за потребителски скриптове или скриптове на LibreOffice. По подобен начин базираните на документи библиотеки или модули на Python могат да се зареждат и освобождават чрез събитията Отваряне на документ и Документът е затворен. За повече информация вижте Импортиране на модули на Python.


С LibreOffice Basic

Скриптът Onload се приписва на събитието Отваряне на документ с командата Инструменти - Персонализиране, раздел Събития. Наблюдението на събития започва от момента, когато се създаде обект от клас ConsoleLogger и приключва, когато средата на Basic освободи обекта. Събитието OnLoad зарежда необходимите библиотеки на Basic, а уловените събития се докладват чрез модула Access2Base.Trace.


     REM Модул controller.Events
     Option Explicit
     Private _obj As Object ' Екземпляр на controller.ConsoleLogger
       
     Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Отваряне на документ <<
       _obj = New ConsoleLogger : _obj.Start(evt)
     End Sub ' controller.OnLoad
     ' ----
     REM Модул на класа controller.ConsoleLogger
     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' АДАПТЕР – обект, който се създава при събитието „Отваряне на документ“
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Set it to True to visualise documents events
       
     ' КОНСТРУКТОР/ДЕСТРУКТОР
     Private Sub Class_Initialize()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Initialize
     Private Sub Class_Terminate()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Terminate
       
     ' ЧЛЕНОВЕ
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
       
     ' PROPERTIES
     Private Property Get FileName As String
       ''' Зависимо от системата име на файл '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' МЕТОДИ
     Private Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Наблюдение на събития в документ '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _Stop(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._documentEventOccured
       
     Private Sub _disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject)
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.disposing
       
     Public Sub Start(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Инициализиране регистрирането на събития '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Събитията в документа се регистрират", _
         UI_PROMPT)
       
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Start
       
     Private Sub _Stop(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Прекратяване регистрирането на събития '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Регистрирането на събития приключи", _
         UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Captured events dialog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._Stop
       
     ' EVENTS
     ' Тук ще бъде вашият код за обработка на събития
   
warning

Имайте предвид правописната грешка в името на метода _documentEventOccured, наследена от програмния интерфейс (API) на LibreOffice.


Откриване на събития в документ

Обектът разпространител от API предоставя списък на събитията, които поддържа:

С Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Показване на събитията, свързани с документ """
       '''
       адаптирано от DisplayAvailableEvents() от A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Разширението Alternative Python Script Organizer (APSO) се използва за показване на информацията за събитията на екрана.


С LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Показване на събитията, свързани с документ '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Моля, подкрепете ни!