Примери за програмиране на контроли в редактора на диалогови прозорци

Следващите примери са за нов диалогов прозорец с име „Dialog1“. Използвайки инструментите от лентата Кутия с инструменти в редактора на диалози, добавете следните контроли: поле за отметка с име „CheckBox1“, поле за етикет с име „Label1“, бутон с име „CommandButton1“ и списъчно поле с име „ListBox1“.

Икона Внимание

Спазвайте главните и малките букви, когато прикачвате контрола към променлива за обект.


Глобална функция за зареждане на диалогови прозорци


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Функцията LoadDialog се намира в модула Tools.ModuleControls, достъпен в „Макроси и диалози на приложението“.

Показване на диалогов прозорец


REM Дефиниции на глобални променливи
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Четене или редактиране свойствата на контроли в програмата


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM Получаване на модела на диалоговия прозорец
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM Показване текста на етикета Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM Задаване на нов текст за етикета Label1
  oLabel1.Text = "Нови файлове"
  REM Показване на свойствата на модела за полето CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM Задаване на ново състояние за модела на полето CheckBox1
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM Показване на свойствата на модела за бутона CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM Показване на свойствата на бутона CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM Изпълняване на диалоговия прозорец
  oDialog1.Execute()
End Sub

Добавяне на елемент в списъчно поле


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM Добавя нов елемент в ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("Нов елемент" & iCount,0)
End Sub

Премахване на елемент от списъчно поле


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM Премахване на първия елемент от списъчното поле
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Моля, подкрепете ни!