Форматиране на кантове в Calc с макроси

Чрез езиците за програмиране Basic или Python е възможно да се напишат макроси, които прилагат формати върху диапазони от клетки в Calc.

Форматиране на кантове в диапазони от клетки

Долният откъс код създава подпрограма от тип Sub с име FormatCellBorder, която прилага нови формати на кантове върху даден адрес на диапазон в текущия лист на Calc.


  Sub FormatCellBorder(cellAddress as String, newStyle as Byte, newWidth as Long, Optional newColor as Long)
    ' Създава структура на UNO, която ще съхранява новия формат на линиите
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = newStyle
    lineFormat.LineWidth = newWidth
    If Not IsMissing(newColor) Then lineFormat.Color = newColor
    ' Извлича клетката цел
    Dim oCell as Object
    Set oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName(cellAddress)
    ' Прилага новия формат върху всички кантове
    oCell.TopBorder = lineFormat
    oCell.RightBorder = lineFormat
    oCell.LeftBorder = lineFormat
    oCell.BottomBorder = lineFormat
  End Sub
 

Описаната по-горе подпрограма от тип Sub приема четири аргумента:

За да извикате FormatCellBorder, създайте нов макрос и предайте желаните аргументи, както е показано по-долу:


  Sub MyMacro
    ' Дава достъп до константите за стилове на линии
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Форматира "B5" с плътни сини кантове.
    FormatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, RGB(0, 0, 255))
    ' Форматира всички кантове в диапазона "D2:F6" с червени пунктирани линии.
    FormatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, RGB(255, 0, 0))
  End Sub
 

Същата функционалност може да се реализира и с Python:


  from uno import createUnoStruct
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def formatCellBorder(cellAddress, newStyle, newWidth, newColor=0):
    # Дефинира новия формат на линия.
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = newStyle
    line_format.LineWidth = newWidth
    line_format.Color = newColor
    # Услуга на Scriptforge за достъп до диапазони от клетки
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange(cellAddress)
    cell.TopBorder = line_format
    cell.RightBorder = line_format
    cell.LeftBorder = line_format
    cell.BottomBorder = line_format
 

Откъсът код по-долу реализира макрос с име myMacro, който извиква formatCellBorder:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  
  def myMacro():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    formatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, bas.RGB(0, 0, 255))
    formatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, bas.RGB(255, 0, 0))
 
note

Показаният по-горе код на Python използва библиотеката ScriptForge, която е налична от LibreOffice 7.2 нататък.


Стилове за линии

Стиловете за линии са дефинирани като целочислени константи. В долната таблица са изброени константите за стилове на линия, налични във Форматиране - Клетки - Кантове:

Име на константа

Целочислена стойност

Име на стил за линии

SOLID

0

Непрекъсната

DOTTED

1

Пунктирана

DASHED

2

Прекъсната

FINE_DASHED

14

Тънка прекъсната

DOUBLE_THIN

15

Двойна тънка

DASH_DOT

16

Тире, точка

DASH_DOT_DOT

17

Тире, точка, точка


tip

Вижте BorderLineStyle Constant Reference (на английски) в документацията на LibreOffice API, за да научите повече за константите за стилове на линия.


Форматиране на кантове чрез TableBorder2

Обектите диапазони имат свойство с име TableBorder2, което може да се използва за форматиране на кантовете на диапазони, както в диалога Форматиране - Клетки - Кантове, в областта Подреждане на линиите.

Освен горни, долни, леви и десни кантове, TableBorder2 дефинира също вертикални и хоризонтални кантове. Долният макрос прилага само горен и долен кант върху диапазона "B2:E5".


  Sub TableBorder2Example
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Дефинира новия формат на линия.
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = cStyle.SOLID
    lineFormat.LineWidth = 15
    lineFormat.Color = RGB(0, 0, 0)
    ' Структура, която съдържа новата дефиниция за TableBorder2
    Dim tableFormat as New com.sun.star.table.TableBorder2
    tableFormat.TopLine = lineFormat
    tableFormat.BottomLine = lineFormat
    tableFormat.IsTopLineValid = True
    tableFormat.IsBottomLineValid = True
    ' Прилага формата за таблици върху диапазона "B2:E5".
    Dim oCell as Object
    oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName("B2:E5")
    oCell.TableBorder2 = tableFormat
  End Sub
 

Макросът може да бъде реализиран на Python, както следва:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def tableBorder2Example():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = cStyle.SOLID
    line_format.LineWidth = 18
    line_format.Color = bas.RGB(0, 0, 0)
    table_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.TableBorder2")
    table_format.TopLine = line_format
    table_format.BottomLine = line_format
    table_format.IsTopLineValid = True
    table_format.IsBottomLineValid = True
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange("B2:E5")
    cell.TableBorder2 = table_format
 
tip

Вижте TableBorder2 Struct Reference (на английски) в документацията на LibreOffice API, за да научите повече за атрибутите на тази структура.


Моля, подкрепете ни!