Извикване на скриптове на Python от Basic

Възможно е от макроси на LibreOffice Basic да се извикват скриптове на Python, което дава достъп до полезна функционалност, например:

tip

Препоръчва се преди да използвате междуезикови обръщения от Basic към Python, JavaScript или друга скриптова машина да сте се запознали в достатъчна степен с LibreOffice Basic и функциите на интерфейса за приложно програмиране (API).


Извличане на скриптове на Python

Скриптовете на Python могат да бъдат лични, споделени или вградени в документи. За да ги стартира, LibreOffice Basic трябва да разполага с местоположенията им. Намирането на UNO обекти, реализиращи интерфейса com.sun.star.script.provider.XScript, позволява изпълняването на скриптове на Python:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Вземаме обект за скрипт на Python преди изпълнението
       ' Аргументи:
       '  macro  : например "library/module.py$macro" или "module.py$macro"
       '  location: например "document", "share", "user" или стойност от ENUM
       ' Резултат:
       '  намерена UNO услуга com.sun.star.script.provider.XScript'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' Съвместим с com.sun.star.script.provider.XScriptProvider
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUnoService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Изпълнение на скриптове на Python

Обкръжението за скриптове (Scripting Framework) на интерфейса за приложно програмиране (API) на LibreOffice поддържа многоезиково изпълнение между Python и Basic, както и между други езици. При обръщенията могат да се предават аргументи в двете посоки, стига да представят разпознавани и от двата езика примитивни типове данни, които Scripting Framework е в състояние да преобразува правилно.

Синтаксис

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out е масив

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Примери за вградени скриптове

По-долу ComputerName и GetFilelen викат съответствията си от Python чрез споменатата функция GetPythonScript. Обработката на изключения не е показана.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Поддържат се свойства
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Име на компютъра'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Размер на файл в байтове'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' Скрипт в документ
       ISPERSONAL As String ' Потребителски скрипт
       ISSHARED As String ' Макрос на LibreOffice
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' Скрипт в документ
         .ISPERSONAL = "user" ' Потребителски скрипт
         .ISSHARED = "share" ' Макрос на LibreOffice
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

Извикват се два различни модула на Python. Те могат или да са вградени в текущия документ, или да се съхраняват във файловата система. За простота е пропусната проверката на типа на аргументите:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Примери за лични или споделени скриптове

Механизмът на обръщенията към лични или споделени скриптове на Python е идентичен с този за вградени скриптове. Имената на библиотеки съответстват на папки. Системните файлови пътища до потребителския профил в LibreOffice и споделените модули могат да се намерят както е показано в Получаване на информация за сесията. По-долу OSName, HelloWorld и NormalizePath извикват съответствията си на Python чрез споменатата функция GetPythonScript. Обработката на изключения не е показана.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Поддържат се свойства
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Име на платформа, например "Linux", "Darwin" или "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''Пример за споделен скрипт на LibreOffice Python'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Премахване на излишното '\..' от пътя'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Стандартни модули на Python

Вграденият Python на LibreOffice съдържа множество полезни стандартни библиотеки. Ето някои от предлаганите от тях възможности:

Моля, подкрепете ни!