Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

Campu d'etiqueta

Icon Label Field

Crea un campu pa la visualización de testu. Estes etiquetes namái sirven p'amosar testu predefiníu. Nun ye posible efeutuar entraes nestos campos.

Campu de testu

Icon Text Box

Crea un campu de testu. Nos campos de testu l'usuariu pue escribir testu. Nun formulariu, los cuadros de testu amuesen datos o dexen introducir datos nuevos.

Caxellu de verificación

Icon Check Box

Crea un caxellu de verificación. Los caxellos de verificación dexen activar o desactivar una función nun formulariu.

Campu d'opción

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Llistáu

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Caxa combinada

Iconu Caxa combinada

Crea un cuadru combináu. Un cuadru combináu ye un llistáu d'una sola llinia con una llista desplegable na que los usuarios puen escoyer una opción. Pue asignar al cuadru combináu la propiedá "namái llectura" por que los usuarios nun puedan escribir entraes distintes de les qu'apaecen na llista. Si'l formulariu ta rellacionáu con una base de datos y la conexón con ella ta activa, el Asistente pa cuadros combinaos abrir de forma automática dempués d'inxertar el cuadru combináu nel documentu.

Botón

Icon Push Button

Crea un botón. Esta función pue emplegase pa executar un comandu pa una aición definida, por exemplu un clic de mur.

Pues aplicar a estos botones testu ya imáxenes.

Botón gráficu

Icon image button

Crea un botón que s'amuesa en forma d'imaxe. Amás de la representación gráfica, un botón d'imaxe tien les mesmes propiedaes qu'un botón "normal".

Campu formateáu

Icon Formatted Field

Crea un campu formateáu. Un campu formateáu ye un cuadru de testu nel que se define'l formatu de les entraes y salíes, según valorar llendadores que les afecten.

Un campu formateáu contién carauterístiques de campu de control especiales (Formatu - Riolo de control)

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Cuadru de grupu

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Campu de control gráficu

Icon Image Control

Crea un campu de control d'imaxe. Namái pue usase p'amestar imaxes d'una base de datos. Nel formulariu, faiga doble clic n'unu d'estos campos de control p'abrir el diálogu Inxertar gráficu pa inxertar la imaxe. Tamién hai un menú contestual (non disponible en mou Diseñu) con comandos pal inxertamientu y el borráu d'imaxes.

Un formulariu pue amosar imaxes d'una base de datos y inxertar imaxes nueves nésta si'l campu de control d'imaxe nun ta protexíu contra escritura. El campu de control tien de faer referencia a un campu de la base de datos de tipu imaxen. Por tanto, especifique'l campu de datos na ventana de propiedaes de la llingüeta Datos.

Seleición de ficheru

Icon File Selection

Crea un botón que dexa la seleición de ficheros.

Control de tables

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Información especial sobre campos de control de tabla.

Barra de navegación

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Propiedaes del control

Abre un diálogu pa editar les propiedaes d'un control esbilláu.

Propiedaes del formulariu

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Navegador de formulariu

Abre'l diálogu Navegador de formulariu. El Navegador de formulariu amuesa tolos formularios y soformularios del documentu actual colos sos respectivos controles.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Abrir en mou diseñu

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus

Controles de conteníu

A content control is a placeholder text in which the current content will be replaced when clicking into the control. Content controls are individual controls to add and customize for use in templates, forms, and documents. Content controls can provide instructional text and set controls to disappear when users type in their own text.

Please support us!