Column Width

Camuda l'anchor de les columnes escoyíes.

P'aportar a esta orde...

Dende la barra de menús:

Choose Table - Size - Column Width.

Dende'l menú contestual:

Choose Size - Column Width.

Dende la interfaz con llingüetes:

On the Table menu of the Table tab, choose Column Width.


Anchor

Columnes

Escribi'l númberu de columna de la que quies camudar l'anchor.

Anchor

Indique l'anchor que quier que tengan les columnes esbillaes.

Please support us!