Columnes

Inxerta una nueva columna a la izquierda de la caxella activa. El númberu de columnes inxertaes correspuende al númberu de columnes escoyíes. Les columnes esistentes muévense a la derecha .

P'aportar a esti comandu...

Nel menú de contestu d'una caxella , escueya Inxertar - Columnes


Please support us!