Asistente pa elementos de grupu: Valores de campos

Asigna un valor de referencia a cada campu d'opción.

Escueya un campu de la llista de campos d'opción y escriba el valor de referencia correspondiente.

P'aportar a esti comandu...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


¿Qué valor deseya asigna-y a cada opción?

Escueya un númberu o un testu como valor de referencia pal campu d'opción escoyíu.

Campos d'opción

Escueya'l campu d'opción al que se-y deba asignar el valor referencial.

Please support us!