Asistente pa elementos de grupu

L'Asistente pa elementos de grupu empecípiase automáticamente al inxertar un cuadru de grupu nun documentu.

P'aportar a esta orde...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame.


Asistente pa elementos de grupu: Datos

Especifica qué campos d'opción contién cada marcu de grupu.

Asistente pa elementos de grupos: Seleición de campu predetermináu

Especifica qu'unu de los campos d'opción tea escoyíu de forma predeterminada.

Asistente pa elementos de grupu: Valores de campos

Asigna un valor de referencia a cada campu d'opción.

Asistente pa elementos de grupu: Campu de base de datos

Esta páxina namái ye visible si'l documentu ta enllazáu con una base de datos. Especifica si los valores de referencia tienen de guardase na base de datos.

Asistente pa elementos de grupu: Crear grupu d'opciones

Especifica una etiqueta pal grupu d'opciones.

Encaboxar

Al faer clic en Encaboxar, el diálogu zarrar ensin guardar los cambeos efeutuaos.

Anterior

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Siguiente

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Crear

Crea un oxetu.

Please support us!