Anubrir detalles

Anubre los detalles de la filera o columna arrexuntaes nes que s'atopa'l cursor. Pa anubrir toles fileres o columnes arrexuntaes, escueya la tabla del esquema y escueya esti comandu.

To show all hidden groups, select the outlined table, and then choose Data - Group and Outline – Show Details.

P'aportar a esta orde...

Escueyi Datos - Grupu y esquema - Anubrir detalles.


Please support us!