Len Function

Devuelve'l númberu de caráuteres nuna cadena o'l de bytes que faen falta p'almacenar una variable.

Sintaxis:


Len (Testu As String)

Valor de torna:

Long

Parámetros:

Testu: Cualquier espresión de cadena o variable d'otru tipu.

Error codes:

5 Llamada a procedimientu non válida

Exemplu:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Please support us!