ConvertFromURL Function

Convierte un ficheru URL nun nome de ficheru pal sistema.

Syntax:


ConvertFromURL(nomeficheru)

Return value:

Cadena

Parameters:

NomeFicheru: Un nome de ficheru como cadena.

Error codes:

5 Llamada a procedimientu non válida

Example:


    systemFile$ = "c:\carpeta\miotestu.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Please support us!