IsUnoStruct Function

Devuelve True si l'oxetu dáu ye una estructura Unu.

Syntax:

IsUnoStruct( nome de tipu Unu )

Return value:

Boolean

Parameters:

Tipu Uno: Un oxetuUno

Example:


Sub Main
Dim bIsStruct
' Crear un casu d'un serviciu
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct ' Amuesa Falso porque oSimpleFileAccess ye una estructura NON
' Crear un casu de struct Property
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )
MsgBox bIsStruct ' Amuesa True porque aProperty ye una estructura
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' Displays False because 42 is NON struct
End Sub

Please support us!