Funciones esponenciales y logarítmiques

Les funciones esponencial y logarítmicu siguientes almitir en LibreOffice Basic.

Exp Function

Devuelve la base del llogaritmu natural (e = 2,718282) eleváu a una potencia.

Log Function (BASIC)

Devuelve'l llogaritmu natural d'un númberu.

Please support us!