Opening a Dialog With Basic

Na ventana de LibreOffice BASIC d'un diálogu que creara, sala del editor de diálogos calcando la ficha del nome del módulu al que ta asignáu'l diálogu. La ficha de nome s'atopa na parte inferior de la ventana.

Escriba'l códigu siguiente pa una subrutina llamada AmosarDiálogu1. Nesti exemplu, el nome del diálogu que se creó ye "Diálogu1":


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Ensin utilizar "LoadDialog" pue llamar al códigu del mou siguiente:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Cuando s'executa esti códigu, ábrese "Dialog1". Pa zarrar el diálogu, faiga clic nel iconu de zarru (x) d'esta barra de títulu.

Please support us!