Insert Sheet from file

ከ ተለያዩ ሰንጠረዦች ውስጥ ወረቀት ማስገቢያ

ይህን ትእዛዝ ለ መፈጸም...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Sheet from File.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert Sheet - From File.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Insert Sheet from File.

From the sheet navigation bar:

Choose Insert Sheet - From file.

From toolbars:

Icon Insert Sheet from File

Insert Sheet From File


  1. ይጠቀሙ የ ፋይል - መክፈቻ ንግግር ሰንጠረዦችን ፈልጎ ለማግኘት

  2. ወረቀት ማስገቢያ ንግግር ውስጥ: ይምረጡ ማስገባት የሚፈልጉትን ወረቀት

Please support us!