EqualUnoObjects Function

ይመልሳል እውነት ሁለቱ የ ተወሰኑት Basic Uno እቃዎች የሚወክሉት ተመሳሳይ Uno እቃ ከሆነ

አገባብ:


EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

ይመልሳል ዋጋ:

ቡል

ለምሳሌ:


  ' የ እቃዎች ኮፒ -> ተመሳሳይ ሁኔታ
  oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
  oIntro2 = oIntrospection
  print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
  ' ኮፒ ማድረጊያ አካሉን እንደ ዋጋ -> አዲስ ሁኔታ
  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
  Struct2 = Struct1
  print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )

Please support us!