Global keyword

የ ተለዋዋጭ አቅጣጫ ወይንም የ ማዘጋጃ በ አለም አቀፍ ደረጃ (ይህ በ ንዑስ አሰራር ወይንም ተግባር ውስጥ አይደለም) ስለዚህ ተለዋዋጭ እና ማዘጋጃ ዋጋ አላቸው በ ሁሉም መጻህፍት ቤቶች እና ክፍሎች ለ አሁኑ ክፍለ ጊዜ

አገባብ:


Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

ለምሳሌ:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Please support us!