Imp Operator

የ ሎጂክ መፈጸሚያ በ ሁለት መግለጫዎች ላይ መስሪያ

አገባብ:


ውጤት = መግለጫ1 መፈጸሚያ መግለጫ2

ደንቦች:

ውጤት: ማንኛውም የ ቁጥር ተለዋዋጭ ውጤት መፈጸሚያ የያዘ

መግለጫ1: መግለጫ2: እርስዎ መመርመር የሚፈልጉት ማንኛውም መግለጫ በ መፈጸሚያ አንቀሳቃሽ ውስጥ

እርስዎ የሚጠቀሙ ከሆነ የ መፈጸሚያ አንቀሳቃሽ በ ቡልያን መግለጫዎች ውስጥ: ሀሰት የሚመልሰው የ መጀመሪያው መግለጫ እውነት እና ሁለተኛው መግለጫ ሀሰት ሲሆን ነው

እርስዎ የሚጠቀሙ ከሆነ የ መፈጸሚያ አንቀሳቃሽ በ ቢት መግለጫዎች ውስጥ: ቢት ከ ጠፋ ከ ውጤት ውስጥ ተመሳሳያ ቢት ይሰናዳል በ መጀመሪያው መግለጫ ውስጥ: እና ተመሳሳይ ቢት ይጠፋል ከ ሁለተኛው መግለጫ ውስጥ

ለምሳሌ:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C ' returns -1
  vOut = B > A Imp B > C ' returns -1
  vOut = A > B Imp B > D ' returns 0
  vOut = (B > D Imp B > A) ' returns -1
  vOut = B Imp A ' returns -1
End Sub

Please support us!