Amaloota Barreessaa LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Barreessaan LibreOffice galmeewwan barruu isa saxaatoo, gabateewwan, yookin taattoowwan dabalachuu danda'u saxaxeessuu fi hoomishuu sidandeesiissa. Kanaan booda galmeewwan Maykirosoft Woordii, HTML, yookin Dhangii Galmee Harkee Adoobee (DGH, PDF) dabalatee dhangiiwwan heedduun olkaa'uu nidandeessa.

Barreessuu

Barreessaan LibreOffice galmeewwan bu'uura lachan, kunis yaadannoowwan, faaksii, xalayaawwan uumuu sidandeesiissa, akkasuumas galmeewwan maki, galmeewwan kutaa hedduu dheeraa fi xaxaa, murqusaa guutuun, gabateewwan fi kaasawwan wabii dabalatee itti fufa.

LibreOffice Writer also includes such useful features as a spellchecker, a thesaurus, AutoCorrect, and hyphenation as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards.

Saxaaxuu fi Caasaa uumuu

LibreOfficen akka galmeewwan saxaxesiituuf filannoowwan hedduu laata. Keewwatawwaniif ramaduu fi akkaataalee fooyyessuu, arfiilee matamataa, goodayyaawwan fi fuulootaa uumuudhaaf Foddaa Akkaataalee fi Dhangeessuu fayyadami. Akkasuumas, Naanna'aan galmeewwan kee keessa atatamaan akka deemuu dandeessuuf gargara, mul'annoo toorii keessatti galmee kee ilaaluu sidandeesiissa, akkasuumas faana wantaawwanii isa ati galmee kee keessatti saagdee eega.

Akkasuumas, galmeewwan barruu keessatti kasaawwan fi gabateewwan hedduu uumuu nidandeessa. Akkaataa barbaaddeen caasaa fi danaa kasaawwan fi gabateewwanii qindeessuu nidandeessa. Akkuuma sanaan akka barruucha keessaa maalimaawwan walgitanitti utaaluu dandeessuuf, geessituuwwanii fi toorbarruuwwan dhiisi.

Barreessaa LibreOffice waliin Maxxansa minjaalee

Barreessaan LibreOffice galmeewwan haalata kaamayaan uumuudhaaf akka sigargaaruuf, maxxansa minjaalee fi meeshaalee fakkasaa hedduu kunis broosharii, iftoomsaa, fi afeerraawwan of keessaa qaba. Galmeewwan keetii, goodayyaawwan barruu, saxaatoo, gabateewwan tarreewwan tarjaa-hedduun, akkasuumas wantaawwan kabiroon dhangeessuu nidandeessa.

Herregawwan

Galmeewwanii barruu LibreOffice keessaa dalaga herregaa walqabatoo warra herrega walxaxaa fi kornyoowwan yaayaatiif sigargaaran qaba. Akka herrega hujjeechuu dandeessuuf, gabatee tokko galmee barruu keessatti salphaatti uumuu nidandeessa.

Fakkasaawwan Uumuu

Meeshaan fakkasaa Barreessaa LibreOffice, galmeewwan barruu keessatti fakkasaa, saxaatoo, waayoowwan, akkasuumas fakkasaawwan ka biroo uumuu sidandeesiissa.

Saxaatoo Saaguu

Galmee barruu keessatti, saxaatoo JPG yk GIF tiin dhangeefamee dabalatee, dhangiiwwan adda addaa waliin fakkaattiiwwan saaguu nidandeessa. Dhangiiwwanii baayee beekamoon galmee barruu keessaa kan gulaalamuu dandaa'an gulaalaa calaqqeetiini. Akkasuumas, Kuusfaayaan walitti qabaa saxaatoo muraa faayoowwan isaaniin qind'aanii laatta.Hojqoncoo Kusfaayaa miidhaa bocquu dibuu uuma.

Walqunnama Fayyadamaa Mijee

Walquunnamaan sagantaa akkaataalee barbaaduutti akka qindeessuutuuf, sajoowwanii fi bafatawwan maamileesuu dabalatee saxaxxeefame. Argii kee irraa bakka barbaadduutti, foddaa sagantaa kunis, foddaa Akkaataa fi Dhangeessuu ykn Naanna'aa akka foddaalee bololi'laatti qubachiisuu nidandeessa. Akkasuumas foddaalee tokko tokko qarree iddoo hojiitti hidhuu nidandeessa.

Harkisii Kaa'i

Amalootii harkisii kaa'i akka ati haala gaariin atatamaan galmeewwan barruu LibreOffice keessaa waliin hojeechuu sidandeessisa. Fakkeenyaaf, wantaawwan, kunis saxaatoo kuusfaayaa irra, galmeedhuuma tokko keessaa bakka tokko irraa gara birootti, galmeewwan LibreOffice gidduutti harkistee kaa'uu sidandeessisa.

Dalagaalee Gargaarsaa

fayyadamaawwan LibreOffice tiif Sirna Gargarsaa akka wabii guutuutti, dalagaalee salphaa fi xaxaadhaaf, ajajoota dabalatee fayyadamuu nidandeessa.