Χρήση κύριων και δευτερευόντων εγγράφων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ένα κύριο έγγραφο σας επιτρέπει να διαχειριστείτε μεγάλα έγγραφα, όπως ένα βιβλίο με πολλά κεφάλαια. Το κύριο έγγραφο μπορείτε να το θεωρήσετε ως έναν περιέκτη για μεμονωμένα αρχεία του LibreOffice Writer. Τα μεμονωμένα αρχεία ονομάζονται δευτερεύοντα έγγραφα.

Για να δημιουργήσετε ένα κύριο έγγραφο

 1. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:
 • Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Κύριο έγγραφο.
 • Ανοίξτε ένα υπάρχον έγγραφο και επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Δημιουργία κύριου εγγράφου.
 1. Αν δημιουργείτε ένα νέο κύριο έγγραφο, η πρώτη καταχώριση στην περιήγηση θα πρέπει να είναι μια καταχώριση Κειμένου. Πληκτρολογήστε μια εισαγωγή ή εισάγετε κάποιο κείμενο. Αυτό διασφαλίζει ότι αφού επεξεργασθείτε μια υπάρχουσα τεχνοτροπία στο κύριο έγγραφό σας, θα μπορείτε να δείτε την τροποποιημένη τεχνοτροπία όταν προβάλετε τα δευτερεύοντα έγγραφα.
 2. Στην Περιήγηση για τα κύρια έγγραφα (πρέπει να ανοίγει αυτόματα, αλλιώς πιέστε το πλήκτρο F5 για να ανοίξει), πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο Εισαγωγή και εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:
 • Για εισαγωγή υπάρχοντος αρχείου ως υποεγγράφου, επιλέξτε Αρχείο, εντοπίστε το επιθυμητό αρχείο για συμπερίληψη και έπειτα πατήστε Εντάξει.
 • Για τη δημιουργία νέου υποεγγράφου, επιλέξτε Νέο έγγραφο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο και έπειτα πατήστε Αποθήκευση.
 • Για εισαγωγή κάποιου κειμένου μεταξύ υποεγγράφων, διαλέξτε Κείμενο. Έπειτα τυπώστε το κείμενο. Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο δίπλα σε υπάρχουσα είσοδο κειμένου στον περιηγητή.
 1. Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση.

Για να επεξεργαστείτε ένα κύριο έγγραφο

Χρησιμοποιήστε την Περιήγηση για να τακτοποιήσετε ξανά και να επεξεργασθείτε τα υποέγγραφα ενός κύριου εγγράφου.

 • Για να ανοίξετε ένα υποέγγραφο για επεξεργασία, διπλοπατήστε στο όνομα του υποεγγράφου στην Περιήγηση.
 • Για να αφαιρέσετε ένα υποέγγραφο από το κύριο έγγραφο, δεξιοπατήστε στο υποέγγραφο στον κατάλογο Περιήγησης και επιλέξτε Διαγραφή. Το υποέγγραφο δεν διαγράφεται αυτό καθεαυτό, αφαιρείται μόνο η καταχώρησή του από την Περιήγηση.
 • Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα κύριο έγγραφο, δεξιοπατήστε σε ένα αντικείμενο στον κατάλογο Περιήγηση και ύστερα επιλέξτε Εισαγωγή - Κείμενο. Μια ενότητα κειμένου θα εισαχθεί στο κύριο έγγραφο πριν το επιλεγμένο αντικείμενο, όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο που επιθυμείτε. Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο δίπλα σε μια υπάρχουσα καταχώρηση κειμένου στην Περιήγηση.
 • Για να αναδιατάξετε τα υποέγγραφα ενός κύριου εγγράφου, μεταφέρετε ένα υποέγγραφο σε νέα θέση στον κατάλογο Περιήγηση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα υποέγγραφο από τον κατάλογο και να πατήσετε στα εικονίδια Μεταφορά προς τα πάνω ή Μεταφορά προς τα κάτω.
 • Για να προσθέσετε ένα ευρετήριο, όπως έναν πίνακα περιεχομένων, δεξιοπατήστε στον κατάλογο Περιήγηση και ύστερα επιλέξτε Εισαγωγή - Ευρετήριο.
Εικονίδιο
Για να ενημερώσετε τα ευρετήρια στο κύριο έγγραφο, επιλέξτε το ευρετήριο στην Περιήγηση και πατήστε στο εικονίδιο Ενημέρωση.
Note.png Όταν εισάγετε ένα αντικείμενο όπως ένα πλαίσιο ή μια εικόνα σε ένα κύριο έγγραφο, μην αγκυρώνετε το αντικείμενο "Στη σελίδα". Επιλέξτε αγκύρωση "Στην παράγραφο" από την καρτέλα Μορφή - (Είδος αντικειμένου) - Τύπος, και ύστερα επιλέξτε την θέση του αντικειμένου σε σχέση με την "Ολόκληρη Σελίδα" στα πεδία Οριζόντια και Κάθετα της λίστας.

Για να ξεκινά κάθε υποέγγραφο σε νέα σελίδα

 1. Βεβαιωθείτε ότι κάθε υποέγγραφο ξεκινά με μια επικεφαλίδα που χρησιμοποιεί την ίδια τεχνοτροπία παραγράφου, παραδείγματος χάρη την "Επικεφαλίδα 1".
 2. Στο κύριο έγγραφο, επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και μορφοποίηση και πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες παραγράφου.
 3. Δεξιοπατήστε στην "Επικεφαλίδα1" και επιλέξτε Τροποποίηση.
 4. Πατήστε στην καρτέλα Ροή κειμένου.
 5. Στην περιοχή Αλλαγές, επιλέξτε Εισαγωγή και ύστερα επιλέξτε “Σελίδα” στο πλαίσιο Τύπος.
 6. Αν επιθυμείτε κάθε υποέγγραφο να ξεκινά σε μονή σελίδα, επιλέξτε Με τεχνοτροπία σελίδας και ύστερα επιλέξτε "Δεξιά σελίδα" στο πεδίο.
 7. Πατήστε Εντάξει.

Για να εξάγετε ένα κύριο έγγραφο ως έγγραφο κειμένου του LibreOffice

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.
 2. Στον κατάλογο Μορφή αρχείου, επιλέξτε μια μορφή εγγράφου κειμένου και πατήστε Εξαγωγή.
Note.png Τα δευτερεύοντα έγγραφα θα εξαχθούν ως ενότητες. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Μορφή - Ενότητες για να αναιρέσετε την προστασία και να αφαιρέσετε τις ενότητες, αν προτιμάτε ένα απλό έγγραφο κειμένου χωρίς ενότητες.

Related Topics

Ευρετήρια για πολλαπλά έγγραφα

Περιήγηση σε κύρια λειτουργία