Variabler

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Med variabelfält kan du lägga till dynamiskt innehåll i ett dokument. Du kan t.ex. använda en variabel för att återställa sidnumrering.

Välj fliken Infoga - Fält - Annan - Variabler

Warning.png Användardefinierade fält är bara tillgängliga i det aktuella dokumentet.

Typ

Visar en lista över tillgängliga fälttyper. Om du vill lägga till ett fält i ett dokument klickar du på en fälttyp i urvalslistan och sedan klickar du på Infoga. Fliken kan innehålla följande fält:

Typ Beskrivning
Sätt variabel Definierar en variabel och dess värde. Du kan ändra en variabels värde genom att klicka framför variabelfältet och sedan välja Redigera - Fältkommando.
Visa variabel Infogar aktuellt värde för den variabel du klickar på i listan Urval.
DDE-fält Infogar en DDE-länk i dokumentet som du kan uppdatera så ofta du vill via det tilldelade namnet.
Infoga formel Infogar ett fast tal eller resultatet av en formel.
Inmatningsfält Infogar ett nytt värde för en variabel eller ett användarfält.

Värdet på en variabel i ett inmatningsfält är bara giltigt från det ställe där fältet är infogat och framåt. Du kan ändra värdet på variabeln senare i dokumentet genom att infoga ett annat inmatningsfält med samma namn, men med ett annat värde. Värdet i ett användarfält ändras dock globalt.

Variablerna visas i fältet Urval. När du klickar på knappen Infoga visas dialogrutan Inmatningsfält där du kan skriva in det nya värdet eller text till en kommentar.

Nummersekvens Infogar automatisk numrering av tabeller, grafiska objekt eller textramar.
Sätt sidvariabel Infogar en referenspunkt i dokumentet, efter vilken sidnumreringen ska börja om. Välj "på" om du vill aktivera referenspunkten, och "av" om du vill deaktivera den. Du kan också ange en korrigering som startar sidnumreringen på ett annat nummer.
Visa sidvariabel Visar antalet sidor från referenspunkten "Sätt sidvariabel" till det här fältet.
Användarfält Infogar en användardefinierad global variabel. Du kan använda användarfältet för att definiera en variabel för ett villkorsuttryck. När du ändrar ett användarfält uppdateras alla förekomster av variabeln i dokumentet.
Note.png Följande textfält visas bara eller kan bara aktiveras om du har valt motsvarande fälttyp.

Format

Klicka på det format som du vill använda för det markerade fältet, eller klicka på "Ytterligare format" för att definiera ett eget format.

För användardefinierade fält klickar du på det format du vill använda i listan Format, eller klickar på "Ytterligare format" och definierar ett eget format.

Namn

Skriv namnet på det användardefinierade fält som du ska skapa. Du anger ett mål genom att klicka på Sätt referens i listan Typ, skriva ett namn i rutan och sedan klicka på Infoga. När du vill referera till det nya målet klickar du på målnamnet i listan Urval.

Värde

Ange innehållet du vill lägga till i ett användardefinierat fält.

I listan Format kan du ange om värdet ska infogas som text eller som ett tal.

Markering

Listar de tillgängliga fälten för den fälttyp som är markerad i listan Typ. Om du vill infoga ett fält klickar du på fältet och sedan på Infoga.

Tip.png Du infogar snabbt ett fält från listan genom att hålla ned Ctrl och dubbelklicka på fältet.

I ett HTML dokument är ytterligare två fält tillgängliga för fälttypen "Sätt variabel": HTML_ON och HTML_OFF. Den text du skriver i rutan Värde konverteras till en inledande HTML-tagg (<Värde>) eller en avslutande HTML-tagg (</Värde>) när filen sparas som ett HTML dokument, beroende på vilket alternativ du väljer.

Tip.png Om Du håller Ctrl-tangenten nedtryckt samtidigt som Du dubbelklickar på en post, så infogas denna direkt i dokumentet. Du kan även markera den önskade variabeln och trycka på blankstegstangenten.

Formel

Det här alternativet är bara tillgängligt om fälttypen "Infoga formel" är vald.

Hänvisning

Ange den text som du vill ska visas i fältet. Om du infogar ett platshållarfält, skriv den text som du vill ska visas som hjälptext när du placerar musmarkören över fältet.

Korrigering

Ange det korrigeringsvärde som du vill använda på ett sidnummerfält, till exempel "+1".

Osynligt

Döljer fältinnehållet i ett dokument. Fältet infogas som en smal grå markering i dokumentet. Det här alternativet är bara tillgängligt för fälttyperna "Sätt Variabel" och "Användarfält".

Numrering kapitelvis

Anger alternativ för att börja om kapitelnumrering.

Nivå

Välj den rubriknivå eller kapitelnivå där du vill börja om med numreringen i dokumentet.

Skiljetecken

Skriv det tecken som du vill använda som avgränsare mellan rubrik- eller kapitelnivåerna.

Tilldela

Lägger till det användardefinierade fältet i listan Urval.

Symbol
Överta

Radera

Tar bort det användardefinierade fältet från urvalslistan. Du kan bara ta bort fält som inte används i det aktuella dokumentet. Om du vill ta bort ett fält från listan som används i det aktuella dokumentet, raderar du först alla förekomster av fältet i dokumentet, och tar sedan bort det från listan.

Ikon
Radera