Zmienne

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Pola zmiennych umożliwiają dodanie do dokumentu zawartości dynamicznej. Zmienną można na przykład użyć do wyzerowania numeracji stron.

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Zmienne

Warning.png Pola zdefiniowane przez użytkownika są dostępne wyłącznie w bieżącym dokumencie.

Typ

Zawiera listę dostępnych typów pól. Aby dodać pole do dokumentu, kliknij typ pola, kliknij pole na liście Wybierz , a następnie kliknij przycisk Wstaw. Dostępne są następujące pola:

Typ Opis
Ustaw zmienną Ustawia zmienną i jej wartość. Wartość zmiennej można zmienić, klikając przed polem zmiennej, a następnie wybierając Edycja - Pole.
Pokaż zmienną Wstawia bieżącą wartość zmiennej wybranej z listy Wybór .
Pole DDE Wstawia odnośnik DDE do dokumentu, który może być dowolnie aktualizowany przez przypisaną nazwę.
Wstaw formułę Wstawia liczbę stałą lub wynik formuły.
Pole wprowadzania Wstawia nową wartość dla zmiennej lub pola użytkownika.

Wartość zmiennej w polu wprowadzania jest ważna wyłącznie w miejscu wstawienia pola i dalej. Aby zmienić wartość w dalszej części dokumentu, należy wstawić pole wprowadzania o tej samej nazwie, ale z inną wartością. Wartość pola użytkownika jest jednak zmieniana globalnie.

Zmienne są wyświetlane w polu Wybór. Po kliknięciu przycisku Wstaw zostanie wyświetlone okno dialogowe Pole wprowadzania, w którym można wprowadzić nową wartość lub dodatkowy tekst jako notki.

Sekwencja Wstawia automatyczne numerowanie dla tabel, grafik lub ramek tekstowych.
Ustaw zmienną strony Wstawia w dokumencie punkt odwołania, po którym numeracja stron rozpoczynana jest od początku. Opcja "włączony" powoduje uaktywnienie punktu punkt odwołania, a "wyłączony" - jego dezaktywację. Możliwe jest również wprowadzenie przesunięcia w celu rozpoczęcia numeracji stron od innego numeru.
Pokaż zmienną strony Wyświetla numery stron od punktu odwołania "Ustaw zmienną strony" do tego pola.
Pole użytkownika Wstawia niestandardową zmienną globalną. Możliwe jest użycie Pola użytkownika do zdefiniowania zmiennej dla wyrażenia warunkowego. W przypadku zmiany wartości w Polu użytkownika aktualizowane są wszystkie wystąpienia zmiennej w dokumencie.
Note.png Następujące pola można wyłączyć, jeśli wybrano odpowiadający im typ pola na liście Typ .

Format

Kliknij format, który chcesz zastosować do wybranego pola, lub kliknij opcję "Dodatkowe formaty", aby zdefiniować format niestandardowy.

Dla pól definiowanych przez użytkownika należy kliknąć format, który ma zostać zastosowany na liście Format lub kliknąć opcję "Dodatkowe formaty" w celu zdefiniowania formatu niestandardowego.

Nazwa

Określa nazwę tworzonego pola definiowanego przez użytkownika. Aby ustalić element docelowy, należy kliknąć opcję "Ustaw odwołanie" na liście Typ, wpisać nazwę w polu i kliknąć przycisk Wstaw. Aby ustawić odwołanie do nowego elementu docelowego, należy kliknąć nazwę na liście Wybór.

Wartość

Wprowadź treść, którą chcesz dodać do pola użytkownika.

Na liście Format należy określić, czy wartość jest wstawiana jako tekst, czy jako liczba.

Zaznaczenie

Zawiera listę dostępnych pól dla typów pól wybranych na liście Typ . Aby wstawić pole, należy je kliknąć, a następnie kliknąć przycisk Wstaw.

Tip.png Aby szybko wstawić pole z listy, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij dwukrotnie pole.

W dokumencie HTML są dostępne dwa dodatkowe pola dla typu pola "Ustaw zmienną": HTML_ON i HTML_OFF. W zależności od wybranej opcji tekst wprowadzony w polu Wartość jest konwertowany na znacznik otwarcia HTML (<Value>) lub znacznik zamknięcia HTML (</Value>), gdy plik jest zapisywany jako dokument HTML.

Tip.png Dwukrotne kliknięcie wpisu, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl, lub wybranie żądanej zmiennej i naciśnięcie klawisza spacji powoduje natychmiastowe wstawienie wpisu do dokumentu.

Formuła

Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli wybrano typ pola "Wstaw formułę".

Odwołanie

Określa tekst wyświetlany w polu. W przypadku wstawiania pola symbolu zastępczego należy wpisać tekst, który ma zostać wyświetlony jako wskazówka pojawiająca się po umieszczeniu kursora na polu.

Przesunięcie

Określa wartość przesunięcia stosowaną w polu numeracji stron, na przykład "+1".

Niewidoczny

Ukrywa zawartość pola w dokumencie. Pole zostaje wstawione jako szeroki szary znacznik w dokumencie. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla typów pól "Ustaw zmienną" i "Pole użytkownika".

Numerowanie rozdziałów

Umożliwia ustawienie opcji wyzerowania numeracji rozdziałów.

Poziom

Określa nagłówek lub poziom rozdziału, na którym należy ponownie uruchomić numerowanie w dokumencie.

Separator

Określa znak, który ma zostać użyty jako separatora między nagłówkami lub poziomami rozdziałów.

Zastosuj

Dodaje pole zdefiniowane przez użytkownika do listy Wybór.

Ikona
Zastosuj

Usuń

Usuwa pole zdefiniowane przez użytkownika z listy wyboru. Można usuwać tylko pola, które nie są używane w bieżącym dokumencie. Aby usunąć z listy pole używane w dokumencie, najpierw należy usunąć wszystkie wystąpienia pola w dokumencie, a następnie usunąć pole z listy.

Ikona
Usuń