Variabler

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Variabelfelter lar deg legge til dynamisk innhold i dokumentet. Du kan for eksempel bruke en variabel til å nullstille sidenummereringen.

Velg Sett inn → Felt → Flere felt → Variabler

Warning.png Selvvalgte felter er bare tilgjengelig i det gjeldende dokumentet.

Type

Viser de tilgjengelige felttypene. Du kan legge til et felt i dokumentet ved å trykke en felttype, velge et felt i lista under Velg og trykke Sett inn. De følgende feltene kan settes inn:

Type Beskrivelse
Velg variabel Angir en variabel og dens verdi. Du kan endre verdien av en variabel ved å klikke foran variabelfeltet og deretter velge Rediger → Felter.
Vis variabel Setter inn den gjeldende verdien av variablen du velger i lista Utvalg.
DDE-felt Setter inn en DDE-lenke i dokumentet. Du kan oppdatere denne lenka så ofte du vil ved hjelp av det tildelte navnet.
Sett inn formel Setter inn et fast tall eller resultatet av en formel.
Skrivefelt Setter inn en ny verdi for en variabel eller et brukerfelt.

Verdien av en variabel i et skrivefelt gjelder bare fra og med stedet der feltet settes inn. Du kan endre verdien til en variabel senere i dokumentet ved å sette inn et annet skrivefelt med samme navn, men med en annen verdi. Verdien av et brukerfelt, derimot, endres globalt.

Variablene vises i lista Utvalg. Når du trykker Sett inn, vises dialogvinduet Skrivefelt. Her kan du skrive inn den nye verdien, eller skrive inn mer tekst som en merknad.

Tallfølge Setter inn automatisk nummerering av tabeller, bilder eller tekstrammer.
Velg sidevariabel Setter inn et referansepunkt i dokumentet. Sidenummereringen starter på nytt fra dette punktet. Velg «på» for å slå på referansepunktet, og «av» for å slå det av. Du kan også angi en forskyvning for å starte sidenummereringen med et annet tall.
Vis sidevariabel Viser antallet sider mellom referansepunktet som er angitt med «Velg sidevariabel» og dette feltet.
Brukerfelt Setter inn en selvvalgt, global variabel. Du kan bruke Brukerfelt til å angi en variabel for en vilkårssetning. Når du endrer dette brukerfeltet, oppdateres alle forekomstene av variabelen i dokumentet.
Note.png Feltene nedenfor kan bare settes inn hvis den tilsvarende felttypen er valgt i lista Type.

Format

Velg formatet du vil bruke på det merkede feltet, eller trykk «Flere formater» for å angi et selvvalgt format.

I selvvalgte felter velger du formatet du vil bruke, i lista Format, eller velg «Flere formater» for å angi et selvvalgt format.

Navn

Skriv inn navnet på det selvvalgte feltet du vil lage. Angi mål for dette feltet ved å velge «Sett inn referanse» i lista Type, skriv inn et navn i denne boksen og trykk deretter Sett inn. Lag en referanse til dette nye målet ved å trykke målets navn i lista Utvalg.

Verdi

Skriv inn innholdet du vil legge til i et selvvalgt felt.

I lista Format kan du velge om verdien skal settes inn som tekst eller som et tall.

Utvalg

Viser de tilgjengelige feltene for felttypen som er valgt i lista Type. Du kan sette inn et felt ved å trykke feltet og deretter trykke Sett inn.

Tip.png Du kan raskt sette inn ett av feltene som vises i lista, ved å holde inne tasten Ctrl og dobbeltklikke navnet til feltet du vil sette inn.

I et HTML dokument er to ekstra felt tilgjengelige for felttypen "Angi variabel" : HTML_PÅ og HTML_AV. Teksten du skriver inn i Verdiboksenkonverteres til en åpnings HTML knagg(<Value>) eller en slutt HTML (</Value>) knagg når filen lagres som et HTML dokument, avhengig av alternativet du velger.

Tip.png Hvis du dobbelklikker på et element mens du holder nede Ctrl tastenø eller markerer den ønskede variabelen og trykker mellomromstasten, blir elementet satt inn i dokumentet.

Formel

Dette valget er bare tilgjengelig hvis felttypen «Sett inn formel» er valgt.

Referanse

Skriv inn teksten du vil vise i feltet. Hvis du setter inn et plassholderfelt, skriver du inn teksten du vil vise som et utvidet tips når musepekeren plasseres over feltet.

Forskyvning

Angi verdien for forskyvning du vil bruke i et sidetallfelt, for eksempel «+1».

Usynlig

Skjuler feltinnholdet i dokumentet. Feltet settes inn som et tynt grått merke i dokumentet. Dette valget er bare tilgjengelig for felttypene «Velg variabel» og «Brukerfelt».

Kapittelvis nummerering

Angir valg for tilbakestilling av kapittelnumre.

Nivå

Velg overskrifta eller kapittelnivået der du vil at nummereringa i dokumentet skal starte på nytt.

Skilletegn

Skriv inn tegnet du vil bruke som skilletegn mellom overskriftene eller kapittelnivåene.

Bruk

Legger til det selvvalgte feltet i lista Utvalg.

Ikon
Bruk

Slett

Fjerner det selvvalgte feltet fra utvalgslista. Du kan bare fjerne felt som ikke brukes i dokumentet du arbeider med. Hvis du vil fjerne et felt som brukes i dokumentet fra lista, må du slette alle forekomstene av feltet i dokumentet før du fjerner det fra lista.

Ikon
Slett