Paski narzędzi

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

W tej sekcji omówiono paski narzędzi dostępne w programie LibreOffice Writer. To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek obiektów tekstowych

Zawiera polecenia formatowania tekstu w obiekcie rysunkowym. Pasek Obiekt tekstowy jest wyświetlany po dwukrotnym kliknięciu wewnątrz obiektu rysunkowego.

Pasek wypunktowania i numeracji

Na pasku Wypunktowanie i numeracja są dostępne funkcje modyfikowania struktury numerowanych akapitów, w tym zmiany kolejności akapitów i definiowania różnych poziomów akapitów.

Pasek właściwości obiektów rysunkowych

Pasek Właściwości obiektu rysunkowego jest widoczny w programach Writer i Calc. Wybierz menu Widok – Paski narzędzi – Właściwości obiektu rysunkowego. Formanty są aktywowane po wybraniu obiektu rysunkowego. Niektóre domyślne ikony mogą się różnić w zależności od tego, czy bieżący dokument to dokument tekstowy czy arkusz kalkulacyjny.

Pasek tabeli

Pasek tabeli zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Pasek Obiekt OLE

Pasek Obiekt OLE jest wyświetlany po wybraniu obiektów i zawiera najważniejsze funkcje formatowania i rozmieszczania obiektów.

Pasek ramki

Jeśli zostanie wybrana ramka, na pasku Ramkasą dostępne najważniejsze funkcje formatowania i rozmieszczania ramki.

Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek obrazu

Na pasku Obraz są dostępne funkcje formatowania i rozmieszczania wybranej grafiki w formacie mapy bitowej.

Pasek formatowania

Pasek formatowania zawiera funkcje służące do formatowania tekstu.

Pasek formuły

Za pomocą paska Formuła można tworzyć i wstawiać obliczenia w dokumencie tekstowym. Aby włączyć pasek Formuła, należy nacisnąć klawisz F2.

Linijki

Linijki wyświetlają wymiary strony, pozycje tabulatorów, wcięć, krawędzi oraz kolumn. Możesz je modyfikować na linijce przy pomocy myszy.

Pasek Dane tabeli

Pasek danych tabeli umożliwia sterowanie widokiem danych.

Podgląd wydruku

Pasek podglądu wydruku pojawia się jeżeli oglądasz bieżący dokument w trybie podglądu wydruku.

Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje dotyczące bieżącego dokumentu oraz przyciski mające funkcje specjalne.

Pasek klasyfikacji

Pasek klasyfikacji zawiera narzędzia ułatwiające bezpieczną obsługę dokumentu.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Wstaw

Pasek narzędzi zawiera funkcje pozwalające na wstawianie ramek, grafik, tabel i innych obiektów.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.