Gabatee

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ajajawwan, gabatee galmee barruu keessatti saagi, gulaali, fi haqi mul'isa.

Saagi

Gabatee

Gabatee haaraa tokko saaga.

Tarjaawwan

Tarjaawwan Saaga.

Tarreewwan

Tarreewwan Saaga.

Haqi

Gabatee

Gabatee ammaa haqa.

Tarjaawwan

Tarjaawwan filataman haqa.

Tarreewwan

Tarreewwan filataman haqa.

Fili

Gabatee

Gabaticha ammaa fila.

Tarjaa

Tarjaa ammaa fila.

Tarree

Tarricha ammaa fila.

Man'ee

Man'icha ammaa fila.

Man'eewwan Maki

Qabeentaa mandhee gabatee filamee gara mandhee tokkootti walitti maka.

Man'eewwan Addabaasi

Mandhee ykn gurmuwwaan mandhee dalgeen ykn sarjaan gara mandheewwan galchiteetti adda baasa.

Gabateewwan Maki

Gabateewwan walitti aanan lama gabatee tokko keessatti maka. Gabateewwanii siritti walitti aanuu qabu, akkasuumas keewwatii duwwaan giduusaanii jirachuu hinqabu.

Gabatee Addabaasi

Bakka qubaannoo qareetti gabatee ammaa, bakka lamatti addabaassa. Maadhee gabatee tokko irra mirga-cuqaastee, ajaja kana keessa seenuu nidandeessa.

OfDhangi'aa Gabatee

Gabatee ammaatiif, bocquuwwan, gaaddiddeessuu, fi handaaraawwan dabalatee, dhangiiwwan ofumaa fayyadama.

OfTaasisaa

Bal'na tarjaa

Qaaqa Bal'ina Tarjaa, bakka bal'ina tarjaa tokkoo jijjiiruu itti dandeessu bana.

Hojjaa Tarjaa Gataa'aa

Ofumaan bal'inawwan tarjaa qabeentoota maadheetti walsimsu mijeessa. Gabatee keessatti bal'ina tarjaa tokko jijjiiruun, bal'ina tarjaawwan kabiroo irratti dhiibee hinuumu. Bal'inii gabatee, bal'ina fuulaa chaaluu hindanda'u.

Tarjaawwan Qixaan Hiri

Yabbina tarjaa filamee tarjaa isa baay'ee yabbuu ta'e waliin filannoo keessatti sirreessa. Yabbina waliigalaa gabatee yabbina fuulaa caaluu hin qabu.

Hojjaa torraa

Qaaqa Bojjaa Tarree, bakka hojjaa tarree tokkoo jijjiiruu itti dandeessu bana.

Hojjaa Tarree Gataa'aa

Hojjaa torraa qabeentoota man'eewwanitti firoomsuudhaaf, ofumaan qindeessa. Kuniisi ijaarsa durtii kan gabateewwan haaraatti.

Qixaan Tardaalee Hiri

Dheerina tarree filamee tarree isa dheeraa waliin wal simsiisuuf filannoo keessatti sirreessa.

Tarreen, akka Gamaa-Gamana Fuulaawwan fi Tarjaawwan Xumuuru hayyami.

Xumuura fuulaa tarree ammaa keessatti hayyama.

Irradeebii Tarreewwan Mataduree

Yoo taakkkuun gabatee fuula tokko yk tokko caaluu tahe, irraantoo gabatee fuuloota walfaanee irratti irradeeba.

Jijjiiri

Barruu Gabateetti

Qaaqa bakka ati barruucha filatame gara gabateetti jijjiiruu itti dandeessu bana.

Gabatee Barruutti

Qaaqa bakka ati gabaticha filatame ammaa gara barruutti jijjiiruu itti dandeessu bana.

Fooyi

Keewwatoota filataman foo'a, yk tarreewwan gabatee, haala aabaatiin yk lakkoofsaan tarreessa. Hamma qabduuwwan sadi'itti qabduuwwan foo'a, akkasuumas qabduuwwan foo'a haala aabaatiif lakkoofsa maku, qindeessuu nidandeessa.

Foormulaa

Foormulaa galchuu fi gulaaluudhaaf, Kabala Foormulaa bana.

Dhangii Lakkoofsaa

Qaaqa bakka ati gabaticha keessaa dhangii kan lakkoofsawwanii itti ifteesiitu bana.

Amalawwan Gabatee

Amalawwan gabatee filatamee ifteessa, fakkeenyaaf, maqaa, hiriira, addaan fageenya, bal'na tarjaa, handaaraa, akkasumas duubbee ifteessa.